» ALI­MEN­TAȚIA

Ioana - - La Cabinet -

es­te ele­men­tul-cheie atât în pre­venția bo­li­lor fi­ca­tu­lui, cât și pen­tru cei de­ja afec­tați. Se re­co­man­dă mâncă­ruri bo­ga­te în pro­tei­ne, cu co­nți­nut scă­zut de gră­si­mi și za­hăr, dar și le­gu­me și fruc­te ce abun­dă de an­ti­o­xi­da­nți (ar­dei gras, broc­co­li, roșii, ce­a­pă sau nuci).

» AC­TI­VI­TA­TEA FI­ZI­CĂ MODERATĂ zil­ni­că es­te un alt pro­tec­tor atât pen­tru cei să­nă­toși, cât și pen­tru cei de­ja diag­nos­ti­cați cu he­pa­ti­tă cro­ni­că.

» VAC­CI­NA­REA es­te o altă mo­da­li­ta­te de a te pă­zi de hepatite. În pre­zent, exis­tă vac­ci­nuri împo­tri­va he­pa­ti­te­lor A și B (im­pli­cit D).

Nu poa­te fi pre­ci­zat ti­pul de he­pa­ti­tă doar prin simp­to­me, ca­re sunt va­ria­bi­le și ge­ne­ra­le, ci doar prin tes­te de sânge.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.