La ca­bi­net

Boa­lă sau su­per­pu­te­re?

Ioana - - Cuprins -

Unii din­tre noi nu-și amin­tesc nici ce au mâncat acum do­uă zi­le. Con­si­de­ra­tă în me­di­ul me­di­cal o afe­cți­u­ne, hi­per­ti­me­zia a fost des­co­pe­ri­tă în ur­mă cu 12 ani și stu­dia­tă in­tens de atunci. Hi­ghly Su­pe­ri­or Au­to­bi­o­grap­hi­cal Me­mo­ry (HSAM) sau me­mo­ria au­to­bi­o­gra­fi­că su­pe­ri­oa­ră a stârnit in­te­re­sul oa­me­ni­lor de ști­i­nță du­pă ce o ame­ri­can­că, Jill Pri­ce, și-a luat ini­ma în di­nți și a tri­mis un e-mail unui cer­ce­tă­tor de la o uni­ver­si­ta­te ca­li­for­nia­nă în ca­re îi măr­tu­ri­sea su­per­pu­te­rea ei. Sa­va­nții au cre­zut inițial că es­te vor­ba doar des­pre o me­mo­rie ex­ce­pți­o­na­lă, pe ca­re te­o­re­tic o poa­te an­tre­na ori­ci­ne cu aju­to­rul exer­ciți­i­lor spe­ci­fi­ce, dar și-au dat se­a­ma că fe­meia pu­tea să des­crie cu lux de amă­nun­te ori­ce zi din viața ei (in­clu­siv din pe­ri­oa­da co­pi­lă­ri­ei) și era ca­pa­bi­lă să fa­că aso­ci­eri in­cre­di­bi­le fă­ră ni­ci­un efort sau ezi­ta­re.

CE ES­TE

În cei 12 ani de cer­ce­ta­re, au fost înre­gis­tra­te doar 60 de ca­zuri de hi­per-

ti­me­zie în lu­me, ce­ea ce fa­ce acest sin­drom unul ex­trem de rar. Ca­pa­ci­ta­tea se re­zu­mă la pro­pri­i­le amintiri, strict le­ga­te de viața in­di­vi­du­lui, și nu poa­te fi fo­lo­si­tă, de exem­plu, pen­tru a des­crie anu­mi­te eveni­men­te is­to­ri­ce, so­cia­le, po­li­ti­ce ș.a.m.d. la ca­re aces­ta nu a par­ti­ci­pat. În mod nor­mal, oa­me­nii sto­che­a­ză în crei­er in­for­mații re­cen­te, ca­re se pi­erd oda­tă cu tre­ce­rea tim­pu­lui sau de­vin greu de amin­tit.

În schimb, la bol­na­vii de hi­per­ti­me­zie, deși me­ca­nis­mul de asi­mi­la­re es­te iden­tic, ce­ea ce ur­me­a­ză du­pă es­te di­fe­rit: acu­ra­tețea in­for­mați­i­lor se in­ten­si­fi­că, iar de­ta­li­i­le de­vin tot mai cla­re. Stu­di­i­le au ară­tat că in­di­vi­dul poa­te in­tra ra­pid într-o sta­re pro­fun­dă de con­cen­tra­re, blo­când ori­ce fac­tor dis­tur­ba­tor, dar pe de altă par­te, es­te ușor de dis­tras de la ac­ti­vi­tăți­le zil­ni­ce, com­por­tându-se ca un vi­să­tor cu ochii des­chiși. Jill Pri­ce po­ves­tea că es­te me­reu obo­si­tă din cau­za flu­xu­lui imens de amintiri și că trăi­ește mai mult în tre­cut de­cât în pre­zent, iar des­pre vi­i­tor nici nu poa­te fi vor­ba. Des­cria plas­tic ce­ea ce i se întâmplă spu­nând că es­te ca și cum ar ur­mări un film ca­re nu se mai ter­mi­nă.

Cu toa­te aces­tea, per­soa­ne­le afec­ta­te au mo­da­li­tăți di­fe­ri­te de sto­ca­re a in­for­mați­ei. Mar­kie Pas­ter­nak, o altă fe­meie ca­re a sus­ci­tat ate­nția cer­ce­tă­to­ri­lor, zi­cea că în min­tea ei ve­de fi­e­ca­re lu­nă co­lo­ra­tă di­fe­rit (iu­nie era ver­de, au­gust – gal­ben au­riu etc.). În mo­men­tul în ca­re gă­sește lu­na po­tri­vi­tă din­tr-un anu­mit an, ac­ce­se­a­ză in­for­mați­i­le vi­zua­li­zând săp­tă­mâni­le, apoi zi­le­le și ore­le. Pen­tru noi es­te greu de ima­gi­nat așa ce­va, es­te ca un zoom-in. În plus, oa­me­nii de ști­i­nță au des­co­pe­rit că une­le in­for­mații nu sunt co­rec­te în sen­sul că ele nu co­res­pund cu re­a­li­ta­tea. De exem­plu, Pas­ter­nak știe că ci­ne­va a mu­rit pe da­ta de 2 oc­tom­brie, dar în me­mo­ria ei apa­re ca fi­ind 3 oc­tom­brie fi­in­dcă atunci a luat con­tact cu in­for­mația. Ori­cum, până în mo­men­tul de față, me­di­cii nu au răs­pun­suri la între­bări pre­cum: ce cau­ze­a­ză boa­la sau cum anu­me acți­o­nea­ză ea.

RELAȚIONĂRI CU ALTE AFECȚIUNI

Inca­pa­ci­ta­tea de a in­hi­ba sau de a sto­pa amin­ti­ri­le a fost aso­cia­tă de mul­te ori cu au­tis­mul. To­tuși, bol­na­vii de hi­per­ti­me­zie nu sunt au­tiști. Dar împru­mu­tă mul­te ca­rac­te­ris­tici din afecțiuni neu­ro­lo­gi­ce ca: tul­bu­ra­rea ob­se­siv­com­pul­si­vă, ADHD, sin­dro­mul To­u­ret­te sau schi­zo­fre­nie. Unii cer­ce­tă­tori au afir­mat că me­mo­ria au­to­bi­o­gra­fi­că su­pe­ri­oa­ră es­te in­ver­sul bo­lii Alzhei­mer. Cul­mea es­te că pa­ci­e­nții nu reușesc să obți­nă sco­ruri pes­te me­die la tes­te­le cla­si­ce de me­mo­rie.

Acu­ra­tețea in­for­mați­i­lor se in­ten­si­fi­că, iar de­ta­li­i­le de­vin tot mai cla­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.