Să­nă­ta­te

Scrie-ne pe adre­sa sau într-un co­men­ta­riu pe pa­gi­na noas­tră de Fa­ce­book și spe­cia­liștii noștri îți vor da o mână de aju­tor în pro­ble­me­le ta­le de să­nă­ta­te.

Ioana - - Cuprins -

QAma­lia (27), Bu­cu­rești: Me­di­cul gi­ne­co­log ca­re-mi su­pra­ve­ghe­a­ză sar­ci­na mi-a zis că am dia­bet ges­tați­o­nal. Nu am înțe­les exact des­pre ce e vor­ba, știu că tre­bu­ie să ve­ri­fic gli­ce­mia zil­nic și să țin un re­gim ali­men­tar. Me­nți­o­nez că ma­ma su­fe­ră de dia­bet. Ce nu am voie să mă­nânc și prin ce alte me­to­de pot să țin sub con­trol afe­cți­u­nea?

ADia­be­tul ges­tați­o­nal apa­re în tim­pul sar­ci­nii și ne­ce­si­tă mo­ni­to­ri­za­rea aten­tă a gli­ce­mi­ei și re­gim ali­men­tar. În ca­zul în ca­re ni­ve­lul gli­ce­mi­ei nu poa­te fi con­tro­lat cu aju­to­rul re­gi­mu­lui ali­men­tar, va fi ne­ce­sa­ră ad­mi­nis­tra­rea de in­su­li­nă. De obi­cei, ni­ve­lul gli­ce­mi­ei re­vi­ne la nor­mal du­pă naște­re, dar gra­vi­de­le cu dia­bet ges­tați­o­nal au un risc cres­cut de a fa­ce dia­bet za­ha­rat de tip 2. Con­tro­lul strict al gli­ce­mi­ei es­te foar­te im­por­tant pen­tru a re­du­ce ris­curi ca: greu­ta­te ma­re a fă­tu­lui la naște­re, naște­re pre­ma­tu­ră și in­su­fi­ci­e­nță res­pi­ra­to­rie a fă­tu­lui, hi­po­gli­ce­mie la naște­re, moar­te fe­ta­lă in­trau­te­ri­nă. Vă sfă­tu­i­esc să dis­cu­tați cu me­di­cul dvs. și cu dia­be­to­lo­gul pen­tru a sta­bi­li cea mai bu­nă con­du­i­tă și mo­ni­to­ri­za­re în ca­zul dum­nea­voas­tră.

QIus­ti­na (25), Bu­cu­rești: So­ra mea în vârstă de 28 de ani a pi­er­dut de­ja do­uă sar­cini în pri­mul tri­mes­tru de gra­vi­die. Îmi pu­teți spu­ne ca­re e cau­za avor­tu­lui spon­tan și cum poa­te fi pre­venit?

A15-25% din sar­cini se opresc din evo­luție. În pes­te 80% din ca­zuri, ano­ma­li­i­le ge­ne­ti­ce sunt cau­za. Alte cau­ze de avort spon­tan pot fi ano­ma­lii ale apa­ra­tu­lui ge­ni­tal, bo­li de ti­roi­dă, dia­bet za­ha­rat, in­fe­cții bac­te­ri­e­ne, tul­bu­rări de coa­gu­la­re etc. O sfă­tu­i­esc pe so­ra dvs. să me­ar­gă la un con­sult gi­ne­co­lo­gic și să dis­cu­te cu me­di­cul po­si­bi­le­le cau­ze și in­ves­ti­gați­i­le ne­ce­sa­re.

Con­tro­lul strict al gli­ce­mi­ei es­te foar­te im­por­tant în tim­pul sar­ci­nii.

Dr. Erna Stoian me­dic pri­mar ob­ste­tri­că-gi­ne­co­lo­gie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.