Bar­za pe săp­tă­mâni

Ioana - - Tot Ce Vrei Să știi Despre... -

Isto­ria pla­se­a­ză pri­mul test de sar­ci­nă în Egip­tul Antic, în anii 1400 î.h. Pe atunci, fe­mei­le uri­nau pe se­mi­nțe de grâu și orz ca­re, da­că înco­lțe­au, sar­ci­na era con­fir­ma­tă. Cer­ce­tă­to­rii mo­derni au efec­tuat o se­rie de tes­te pen­tru a va­li­da ace­as­tă in­for­mație și au de­mon­strat că, în 70% din încer­că­ri­le cu fe­mei in­săr­ci­na­te, se­mi­nțe­le înco­lțe­au. În anul 1995, a apă­rut tes­tul de sar­ci­nă BAR­ZA, fi­ind pri­mul de acest fel din Ro­mânia.

Pro­gre­se­le teh­no­lo­gi­ce și ce­le din do­me­ni­ul imu­no­lo­gi­ei au per­mis dez­vol­ta­rea unui test de sar­ci­nă ul­tra­sen­si­bil, ca­re poa­te de­tec­ta sar­ci­na cu cinci zi­le mai de­vre­me de la da­ta pro­ba­bi­lă a men­struați­ei, iar în pre­zent, apa­riția tes­tu­lui de sar­ci­nă cu de­ter­mi­na­rea săp­tă­mânii. Aces­ta din ur­mă es­te un test imu­no­lo­gic ca­re de­tec­te­a­ză pre­ze­nța în uri­nă a hor­mo­nu­lui HCG (hor­mo­nul se­cre­tat de pla­cen­tă în tim­pul pri­me­lor luni de sar­ci­nă cu o acu­ra­tețe de pes­te 99%. De­pis­ta­rea se­mi­can­ti­ta­ti­vă a unor can­ti­tăți foar­te mici de hor­mon HCG în uri­nă (10MIU/ ml) per­mi­te in­di­ca­rea săp­tă­mâni­lor ca­re au tre­cut de la mo­men­tul con­ce­pți­ei. Ace­as­tă no­uă des­co­pe­ri­re teh­no­lo­gi­că vi­ne în întâmpi­na­rea fe­mei­lor ca­re se con­frun­tă cu de­re­glări ale ci­clu­lui men­strual și nu pot iden­ti­fi­ca cu exac­ti­ta­te zi­ua con­ce­pți­ei. În plus, poa­te fi efec­tuat în ori­ce mo­ment al zi­lei.

Tes­tul de sar­ci­nă BAR­ZA cu de­ter­mi­na­rea săp­tă­mânii es­te dis­po­ni­bil on­li­ne, pe www.tes­tul­bar­za.ro, și în far­ma­cii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.