Ame­li­o­re­a­ză dis­con­for­tul eru­pți­ei den­ta­re

Ioana - - Vești Bune -

Anaf­tin® Ba­by Gel gin­gi­val es­te un gel oral bi­oa­de­ziv, ca­re for­me­a­ză ra­pid o pe­li­cu­lă in­vi­zi­bi­lă ce pro­te­je­a­ză gin­gia de dis­con­fort și du­re­re. Com­po­nen­te­le sa­le na­tu­ra­le con­tri­bu­ie la re­du­ce­rea du­re­rii și a roșeții în zo­ne­le afec­ta­te. Apli­ca­to­rul es­te pre­vă­zut cu peri din si­li­con ca­re ma­se­a­ză ușor gin­gi­i­le, ame­li­o­rând ast­fel dis­con­for­tul și simp­to­me­le aso­cia­te eru­pți­ei den­ta­re. Anaf­tin® Ba­by Gel gin­gi­val nu co­nți­ne anes­te­zi­ce lo­ca­le, me­di­ca­men­te, al­cool sau za­hăr, nu pro­du­ce o sen­zație de ar­su­ră la apli­ca­re și are gust plă­cut de ba­na­ne. Apli­cați o can­ti­ta­te su­fi­ci­en­tă de gel pen­tru a aco­peri zo­na afec­ta­tă și ma­sați ușor gin­gia cu apli­ca­to­rul. Es­te pre­fe­ra­bil ca ge­lul să fie apli­cat du­pă me­se și înain­te ca be­be­lușul să adoar­mă pen­tru a sti­mu­la for­ma­rea pe­li­cu­lei și a pre­lun­gi ame­li­o­ra­rea du­re­rii mi­ci­lor pa­ci­e­nți. Uti­li­zați ori de câte ori es­te ne­ce­sar. Aces­ta es­te un dis­po­zi­tiv me­di­cal. Ci­tiți cu ate­nție Instru­cți­u­ni­le de uti­li­za­re.

Ber­lin-che­mie A. Me­na­rini, Flo­re­as­ca Bu­si­ness Park, Ca­lea Flo­re­as­ca 169A, Corp A, Et.7, Sec­tor 1, Bu­cu­rești

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.