Hai­hui prin lu­me

Ma­re, soa­re și căl­du­ră în toi­ul ier­nii

Ioana - - Cuprins -

Cu si­gu­ra­nță, pa­ra­di­sul te­res­tru nu-i doar unul pe pă­mânt, iar atunci când vrei să fu­gi de „ur­gia al­bă“din Ro­mânia, nu-i ușor de ales. Ce poți fa­ce într-un anu­me loc, da­că e si­gur și ca­re sunt cos­tu­ri­le pot fi fac­tori de­ci­si­vi în ale­ge­rea ta pen­tru iar­na asta.

Ca să-ți sim­pli­fici opți­u­ni­le, îți pro­pun trei des­ti­nații din co­lțuri di­fe­ri­te ale lu­mii, în ca­re poți trăi sen­zația uni­că de a sta la pla­jă în timp ce com­pa­tri­oții tăi nu mai știu câte geci să mai pu­nă pe ei!

ZAN­ZI­BAR,

PLA­JĂ AL­BĂ CÂT VE­ZI CU OCHII

Asta se întâmplă la fi­e­ca­re re­flux, Zan­zi­bar fi­ind cu­nos­cut ca lo­cul cu o di­fe­re­nță enor­mă a ma­re­ei. Așa că, da­că acum apa e la pi­ci­oa­re­le ta­le, în doar câte­va ore va fi chiar și la doi ki­lo­me­tri dis­ta­nță, în funcție de cât de li­nă e pla­ja. În acest mo­ment, co­lo­nii între­gi de co­ra­li ră­mân dez­ve­li­te, noi in­su­le de ni­sip fin și nea­tins își fac apa­riția, iar apa oce­a­nu­lui ca­pă­tă o cu­loa­re de ver­de sma­rald uni­că în lu­me, față de tur­coa­zul cris­ta­lin de la flux.

ÎNVAȚĂ CE E RELAXAREA

Pla­je sunt zeci și toa­te au ce oferi: pa­ra­di­sul exo­tic pe ca­re îl cauți cu jind. Aici, tim­pul cur­ge alt­fel, iar ha­ku­na-

ma­ta­ta (nu-i pro­ble­mă) și po­le-po­le (încet-încet) sunt sti­luri de viață, greu de înțe­les inițial de că­tre noi, cei ca­re trăi­esc în vi­te­ză. Însă toți tu­riștii ajung să le îmbrățișe­ze, mai puțin atunci când le e foa­me, iar mânca­rea apa­re pes­te do­uă ore!

ANIMALE RARE

Nu poți ve­ni pe in­su­lă fă­ră să-ți faci noi pri­e­teni… alt­fel! Află că țes­toa­se­le de 250 kh te aște­ap­tă în Pri­son Island, iar în Pă­du­rea Jo­zani vei gă­si sin­gu­ra co­lo­nie de mai­muțe din spe­cia Red Co­lum­bus de pe glob. Apoi, da­că te pa­si­o­nea­ză oce­a­nul și pleci cu bar­ca în larg, vei avea oca­zia să ză­rești del­fi­nii. Iar se­a­ra, la bar, s-ar pu­tea să te sur­prin­dă vreun le­mur ca­re vrea să fu­re fruc­te­le de pe me­se!

Țes­toa­se­le din Pri­son Island sunt ex­trem de pri­e­te­noa­se, so­cia­bi­le.

Scoi­ci­le se strâng la re­flux.O ma­re de alb și al­bas­tru, pei­saj la re­flux Când vi­ne flu­xul, ape­le oce­a­nu­lui ca­pă­tă nua­nțe ire­a­le.

Câți oa­meni se pot lău­da cu ase­me­nea amintiri?

Anu­rad­ha­pu­ra, o mi­nu­ne ar­he­o­lo­gi­că și ar­hi­tec­tu­ra­lă apre­cia­tă în toa­tă Asia de Sud

Așa ara­tă plan­tați­i­le în scări din Sri Lan­ka.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.