MI­TURI DES­PRE POST DEMONTATE

Ioana - - Șef În Bucătărie -

1 Pos­tul nu con­su­mă ma­să mus­cu­la­ră – nu am fi su­pra­vi­ețu­it ca spe­cie da­că pi­er­de­am ma­să mus­cu­la­ră la fi­e­ca­re pe­ri­oa­dă de res­triște ali­men­ta­ră. 2

Pos­tul nu te obo­sește și nu te pros­tește. Per­soa­ne­le ca­re pos­tesc din mo­ti­ve spi­ri­tua­le de­cla­ră că prin post se ilu­mi­nea­ză, dar poa­te aces­ta es­te un alt fel de a ex­pri­ma efec­tul ce­to­ne­lor. Când cor­pul și crei­e­rul nu se mai ali­men­te­a­ză cu za­hăr, ci cu aci­zi grași și, res­pec­tiv, ce­to­ne, scă­păm de „ce­ața de pe min­te“, de­pășim toa­ne­le cau­za­te de fluc­tuați­i­le mari ale za­hă­ru­lui din sânge, iar no­ua sta­re nor­ma­lă de­vi­ne gândi­rea lim­pe­de. 3

Du­pă post, nu te îmbu­i­bi până la su­praa­li­men­ta­re – chiar da­că tin­zi spre un sur­plus ca­lo­ric, aces­ta nu aco­pe­ră nici pe de­par­te de­fi­ci­tul ca­lo­ric din zi­ua de post.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.