Cam­pa­nia nați­o­na­lă „Avan­taj du­blu“

Ioana - - Joc De Cuvinte -

Gral Me­di­cal des­fășoa­ră până la 31.12.2018, în pre­mi­e­ră, cam­pa­nia nați­o­na­lă „Avan­taj Du­blu“în ca­drul că­reia se des­fășoa­ră con­co­mi­tent, do­uă pro­gra­me de scre­e­ning anual cu tra­diție: scre­e­ning can­cer de sân și scre­e­ning afecțiuni ti­roi­dă. Pro­gra­mul fa­ce par­te din­tr-un sis­tem de pre­venție inițiat de Gral Me­di­cal și rețe­aua de cen­tre Onco­fort înce­pând cu anul 2007, în ca­drul că­ru­ia foar­te mu­lți oa­meni au fost de­pis­tați pre­co­ce cu can­cer la sân, dis­fun­cții ti­roi­di­e­ne și can­cer de ti­roi­dă, iar tra­ta­men­tul efec­tuat a fost mult mai efi­ci­ent. În ca­drul cam­pa­ni­ei „Avan­taj Du­blu“fi­e­ca­re pa­ci­ent poa­te be­ne­fi­cia, în opt ju­dețe din ța­ră, de re­du­ce­re 50% la pa­che­tul de scre­e­ning la ca­re se adau­gă 25% re­du­ce­re pen­tru ori­ce in­ves­ti­gație su­pli­men­ta­ră re­co­man­da­tă de me­dic. Pen­tru mo­ni­to­ri­za­rea can­ce­ru­lui la sân se ofe­ră eco­gra­fie ma­ma­ră la ju­mă­ta­te de preț, iar pen­tru afe­cți­u­ni­le ti­roi­di­e­ne, pa­che­tul cu­prin­de ana­li­ze me­di­ca­le de­di­ca­te la doar 65 lei.

Cam­pa­nia se des­fășoa­ră până la sfârși­tul anu­lui 2018 în opt orașe din ța­ră (Bu­cu­rești, Ploi­ești, Fo­cșani, Ba­cău, Si­biu, Pi­tești, Vâlcea, Crai­o­va). Pro­gra­mări și con­si­li­e­re on­li­ne pu­teți obți­ne pe www.gral­me­di­cal.ro sau di­rect la call cen­ter: 021-323.00.00 (*GRAL).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.