Bi­ju­te­rie sau ta­lis­man?

Ori­ci­ne iu­bește bi­ju­te­ri­i­le știe că une­le din­tre ele ni se li­pesc de su­flet mai mult de­cât alte­le și vrem să le avem pes­te tot cu noi. Cum să fa­cem din ele ade­vă­ra­te ta­lis­ma­ne?

Ioana - - Cuprins -

Nu te re­pe­zi să zici că îți ale­gi bi­ju­te­ri­i­le nu­mai pen­tru fru­mu­sețea lor și ta­lis­ma­ne­le și amu­le­te­le sunt ba­na­le su­per­stiții! Un psi­ho­log bun îți va spu­ne că ha­zar­dul și ar­bi­tra­ri­ul sunt man­tii pen­tru in­te­nții pe ca­re nu le per­ce­pem co­nști­ent: de ce „se întâmplă“să-ți pla­că nea­pă­rat un anu­me tip de bi­ju­te­rie și nu altul, des­pre ca­re alte fe­mei ar spu­ne că sunt mult mai fru­moa­se? De ce se întâmplă să îți pi­ce me­reu în mână în zi­le­le ta­le ce­le mai im­por­tan­te și mai gre­le me­reu ace­e­ași bi­ju­te­rie și une­ori, măr­tu­ri­sește, chiar îți ale­gi ți­nu­ta în funcție de ea, ca să o poți purta și să se po­tri­ve­as­că? De ce te si­mți atât de des­cum­pă­ni­tă da­că se întâmplă să fi ui­tat de di­mi­neață să-ți pui cer­ceii pre­fe­rați?

Gândește-te la am­be­le ca­pe­te ale ches­ti­u­nii: pe de o par­te, da, la as­pec­tul psi­ho­lo­gic, ca­re spu­ne că noi sun­tem întot­de­au­na cei ca­re înves­tim obi­ec­te­le cu pu­te­rea do­ri­nțe­lor, sen­ti­men­te­lor și in­te­nți­i­lor noas­tre, iar da­că apoi le per­ce­pem drept străi­ne și venind nu­mai din par­tea obi­ec­te­lor es­te pen­tru că între timp ne-am înstrăi­nat puțin de noi. Exem­plu: da­că la un exa­men ai avut ghi­ni­on, vei tin­de să eviți brăța­ra pur­ta­tă atunci, dar, da­că ai avut no­roc, o vei purta me­reu în spe­ra­nța se­cre­tă că va atra­ge du­pă ea no­ro­cul, chiar da­că nu te gândești ex­pli­cit la exa­me­nul ca­re a fost, să zi­cem, chiar acum câți­va ani.

Lu­cru­ri­le se com­pli­că însă atunci când ne gândim și la par­tea ce­a­lal­tă: une­le obi­ec­te de po­doa­bă ne atrag ire­zis­ti­bil și des­pre ele aflăm ul­te­ri­or că sunt pi­e­tre be­ne­fi­ce sau sim­bo­luri stră­ve­chi. Ni­els Bo­hr, fi­zi­cian lau­re­at al pre­mi­u­lui No­bel, atârna­se în fața ca­ba­nei sa­le din mu­nți o pot­coa­vă. Co­le­gii oa­meni de ști­i­nță îl vi­zi­tau și unul chiar s-a mi­rat cu vo­ce ta­re cum se fa­ce că un om de ști­i­nță poa­te avea ast­fel de su­per­stiții. „Nu, a zis Bo­hr, nu cred în așa ce­va, dar am au­zit că ast­fel de lu­cruri fun­cți­o­nea­ză, chiar da­că nu

cre­zi în ele.“Fi­zi­ca no­uă, cuan­ti­că, ara­tă că pot exis­ta re­zo­na­nțe și in­flue­nțe pes­te tot în na­tu­ră.

CE ȚI SE PO­TRI­VEȘTE

În con­clu­zie, es­te mai bi­ne să le cu­noaștem pe cât po­si­bil și să le ale­gem pe ce­le mai potrivite. Cu­vântul ta­lis­man vi­ne de la „iniți­e­re“în lim­ba gre­a­că (te­les­ma), așa că ar fi bi­ne să ne iniți­em puțin în ar­ta de a ale­ge bi­ju­te­ri­i­le ce­le mai potrivite. Să ve­dem cum anu­me: 1

Da­că vrei o bi­ju­te­rie foar­te per­so­na­lă, nu o cum­pă­ra de pe in­ter­net (de aco­lo poți ale­ge li­ber acce­so­rii strict de fru­mu­sețe). Da­că vrei să ex­plo­re­zi sau chiar să îți ale­gi un aliat sim­bo­lic, es­te mu­sai să poți avea con­tact di­rect cu bi­ju­te­ria res­pec­ti­vă. Nu te sfii s-o ceri ca să te uiți la ea cu ate­nție și s-o ții în mână. Nu te gră­bi, fo­lo­sește-ți in­tu­iția și aște­ap­tă să si­mți ce are să-ți spu­nă obi­ec­tul res­pec­tiv – se poa­te întâmpla să nu-ți spu­nă ni­mic, ce­ea ce es­te per­fect în re­gu­lă, dar pro­ba­bil nu va fi ta­lis­ma­nul tău. Da­că es­te o bi­ju­te­rie ca­re a fost de­ja pur­ta­tă sau o an­ti­chi­ta­te, înce­ar­că să afli cât mai mul­te des­pre ori­gi­nea ei și fos­ta pur­tă­toa­re. 2 Poți ale­ge pi­e­tre­le în funcție de afi­ni­tăți­le zo­dia­ca­le, așa cum sunt înfățișa­te în ta­be­le­le de ală­turi, de exem­plu. Însă nu te si­mți obli­ga­tă să cum­peri ce­va ca­re nu nea­pă­rat îți pla­ce foar­te mult nu­mai din pri­ci­nă că a zis zo­dia­cul. Un prin­ci­piu fun­da­men­tal ca­re vi­ne chiar din fen­gshui spu­ne că pri­ma re­gu­lă pen­tru a avea un ta­lis­man es­te să îți pla­că, să si­mți o afi­ni­ta­te cu el. Și, in­vers, da­că îți pla­ce mult o anu­mi­tă bi­ju­te­rie cu o pia­tră ca­re nu fi­gu­re­a­ză prin­tre opți­u­nie ta­le zo­dia­ca­le, nu lă­sa ta­be­le­le să te împi­e­di­ce! Nici ta­be­le­le nu sunt de mul­te ori

exac­te sau ce­ea ce vrea să îți spu­nă bi­ju­te­ria res­pec­ti­vă tre­ce din­co­lo de niște afi­ni­tăți sim­ple. La fel, nu te si­mți obli­ga­tă să po­rți o bi­ju­te­rie ca­re nu îți pla­ce sau nu îți mai pla­ce, doar pen­tru că a cos­tat mult ori ai pri­mit-o de la cu­ta­re sau cu­ta­re per­soa­nă spe­cia­lă ori pen­tru că ți-a zis ci­ne­va că e be­ne­fi­că. Și, nu, nici mă­car pen­tru că se asortează cu out­fi­tul zi­lei! În ge­ne­ral, es­te bi­ne să re­nu­nți la bi­ju­te­ri­i­le ca­re nu îți plac de­loc. 3

Da­că te in­te­re­se­a­ză for­me­le și sim­bo­lu­ri­le bi­ju­te­ri­i­lor, do­cu­men­te­a­ză-te puțin asu­pra sem­ni­fi­cați­ei lor în di­ver­se cul­turi. Nu te gră­bi să po­rți acce­so­rii des­pre ca­re bă­nu­i­ești că sunt sim­bo­luri, dar nu știi de un­de vin și ce spun. 4

Poți să faci chiar un ri­tual de con­sa­cra­re pen­tru bi­ju­te­ri­i­le pe ca­re vrei să le faci ta­lis­ma­ne: ți­ne-le aproa­pe, încar­că-le cu gându­ri­le ta­le bu­ne și apoi ex­pu­ne-le ele­men­te­lor (aer, apă, pă­mânt) even­tual într-o zi spe­cia­lă (săr­bă­tori când se zi­ce că se des­chid ce­ru­ri­le, zi­le cu eclip­se, ploi de ste­le etc.).

Une­le obi­ec­te de po­doa­bă ne atrag ire­zis­ti­bil și des­pre ele aflăm ul­te­ri­or că sunt pi­e­tre be­ne­fi­ce sau sim­bo­luri stră­ve­chi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.