Ci­ne ocu­pă lo­cul de pe PODIUM

Marie Claire (Romania) - - Editorial - MARA COMAN, Re­dac­tor-șef, mara.coman@bur­da.ro

Aștept cu ne­răb­da­re, an de an, să aflu ca­re sunt pro­du­se­le câști­gă­toa­re în com­pe­tiția Prix d’ex­cel­len­ce de la Be­au­té. Și asta pen­tru că, de fi­e­ca­re da­tă, pro­du­se­le pre­mia­te chiar și-au me­ri­tat lo­cul pe podium. Dar să vă spun câte­va cu­vin­te des­pre Prix d’ex­cel­len­ce de la Be­au­té: es­te o com­pe­tiție in­ter­nați­o­na­lă, de­ma­ra­tă de Ma­rie Clai­re. Din ju­riu fac par­te re­dac­tori de fru­mu­sețe ca­re lu­cre­a­ză la di­ver­se ediții Ma­rie Clai­re din lu­me, dar nu nu­mai: jur­na­liști de beauty ca­re scriu pen­tru alte re­vis­te, une­ori pen­tru ti­tluri con­cu­ren­te, sunt și ei in­vi­tați să vo­te­ze. În acest fel, or­ga­ni­za­to­rii se asi­gu­ră că, an de an, vor fi pre­mia­te nu­mai pro­du­se de top, ca­re fac ce­ea ce pro­mit, și de ca­re sunt mu­lțu­mi­te fe­mei­le din toa­tă lu­mea. Prix d’ex­cel­len­ce de la Be­au­té a avut întot­de­au­na re­gu­li stric­te. O no­u­ta­te es­te că, din acest an, pe lângă pre­mi­i­le in­ter­nați­o­na­le, fi­e­ca­re ediție are drep­tul de a acor­da cinci pre­mii nați­o­na­le. Astfel, pen­tru pri­ma oa­ră, vei des­co­peri și pre­mi­i­le Ma­rie Clai­re Ro­mânia: pro­du­se­le cos­me­ti­ce pe ca­re le-am tes­tat și ca­re ne-au plă­cut atât de mult, încât am con­si­de­rat că me­ri­tă un loc pe podium. Le-am ales împreu­nă, în re­da­cție, am dis­cu­tat des­pre ele, am vo­tat și, în fi­nal, le-am se­lec­tat pe ce­le câști­gă­toa­re. Și nu a fost nea­pă­rat ușor: am avut de ales din­tr-o mu­lți­me de pro­du­se lan­sa­te anul tre­cut. Vo­tul a fost des­tul de strâns − spe­răm să îți pla­că ale­ge­ri­le noas­tre și să te ghi­de­ze atunci când vrei să-ți cum­peri ce­va nou pen­tru tru­sa ta de beauty. Le gă­sești pe toa­te în ma­te­ria­lul ca­re înce­pe la pa­gi­na 107. Dar, bi­neînțe­les, mar­tie înse­am­nă și înce­pu­tul unui nou se­zon, atât în mo­dă, cât și în fru­mu­sețe. Am se­lec­tat pen­tru ti­ne ce­le mai pu­ter­ni­ce și mai in­spi­ra­te tren­duri de pri­mă­va­ră-va­ră, pe ca­re le vei gă­si pre­să­ra­te în pa­gi­ni­le re­vis­tei. Vei des­co­peri pro­pu­ne­ri­le ma­ri­lor ca­se de mo­dă, in­spi­rație de pe cat­walk, dar și look-uri cre­a­te de de­sig­ne­rii ro­mâni. Se anu­nță o pri­mă­va­ră fru­moa­să − să ne bu­cu­răm de ea!

mc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.