Y/ PROJECT

FASHION HOUSE

Marie Claire (Romania) - - Style -

Y/project es­te un brand înfi­i­nțat în 2010, de­di­cat inițial băr­bați­lor, dez­vol­tat ul­te­ri­or spre mo­da fe­mi­ni­nă și tran­sfor­mat într-unul de re­fe­ri­nță. Glenn Mar­tens es­te di­rec­tor de cre­ație din 2013 și es­te res­pon­sa­bil pen­tru evo­luția bran­du­lui pe ca­re îl re­pre­zin­tă. Expe­ri­e­nța ca de­sig­ner ju­ni­or la Je­an Paul Gaul­ti­er și la pro­pri­ul brand, pen­tru ca­re își gă­sea in­spi­rația în cre­ația lui Rick Owens, l-au aju­tat să își de­fi­neas­că un stil spec­ta­cu­los și com­plex. Mar­tens nu a ui­tat de punc­tul de por­ni­re al Y/project, așa că a păs­trat li­ni­i­le mas­cu­li­ne și con­ti­nuă să pre­zin­te con­co­mi­tent out­fi­turi pen­tru băr­bați cu ți­nu­te fe­mi­ni­ne. Glenn Mar­tens a tran­sfor­mat în sem­nă­tu­ră pa­si­u­nea pen­tru com­bi­na­rea di­fe­ri­te­lor pe­ri­oa­de is­to­ri­ce ale cos­tu­mu­lui. De exem­plu, în co­le­cția aces­tui se­zon, Mar­tens a ales să se joa­ce cu do­uă re­gis­tre opu­se: cul­tul ra­ve al ani­lor ’90 și per­so­na­je­le lui Wil­liam Sha­kes­pe­a­re, Ham­let și Hen­ric al VIII-LEA. Aces­tea sunt tra­du­se prin dra­pa­je din denim, croi­e­li am­ple ver­sus slim fit, vo­la­ne din voal, ha­no­ra­ce sau și­re­turi ne­on, ca­re al­că­tu­i­esc ți­nu­te ex­tra­va­gan­te uni­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.