Red Spar­row

Marie Claire (Romania) - - Cinema -

Si­tuat în Ru­sia con­tem­po­ra­nă, fil­mul ur­mă­rește po­ves­tea ti­ne­rei Do­mi­ni­ka Ego­ro­va (Jen­ni­fer Law­ren­ce), un ofițer de in­for­mații ca­re se lup­tă să su­pra­vi­ețu­ias­că în bi­ro­crația ser­vi­ci­i­lor de in­for­mații post-so­vi­e­ti­ce. Do­mi­ni­ka es­te de­sem­na­tă împo­tri­va do­ri­nței ei să de­vi­nă o se­du­că­toa­re in­stru­i­tă în ser­vi­ci­ul de se­cu­ri­ta­te rus. Ea învață să- și fo­lo­se­as­că tru­pul ca pe o ar­mă, dar se stră­du­i­ește să-și me­nți­nă iden­ti­ta­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.