AURA NATURALĂ A PĂRULUI

Kéras­ta­se ce­le­bre­a­ză di­ver­si­ta­tea na­tu­rii și con­ti­nuă po­ves­tea Aura Bo­ta­ni­ca, prin lan­sa­rea unor noi pro­du­se și ri­tua­luri per­so­na­li­za­te, astfel încât fi­e­ca­re fe­meie să poa­tă be­ne­fi­cia de îngri­ji­rea spe­cia­lă de ca­re are ne­voie un păr ex­ce­pți­o­nal

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

Anul 2017 a fost unul de re­fe­ri­nță pen­tru Kéras­ta­se, pri­ma ga­mă cu 98% in­gre­di­en­te de ori­gi­ne naturală a bran­du­lui de lux, Aura Bo­ta­ni­ca, des­chi­zând un nou ca­pi­tol în îngri­ji­rea per­so­na­li­za­tă a părului și ofe­rind efi­ca­ci­ta­te și res­pon­sa­bi­li­ta­te, ele­va­te de o ex­pe­ri­e­nță sen­zo­ria­lă su­bli­mă. O sen­zație au­ten­ti­că de bi­ne, su­sți­nu­tă de pes­te 50 de ani de ex­per­ti­ză în li­nia întâi a ști­i­nței îngri­ji­rii ca­pi­la­re. Anul aces­ta, înțe­le­gând că nu exis­tă un sin­gur mo­del al părului fru­mos, Kéras­ta­se fo­lo­sește și mai pro­fund pu­te­ri­le ne­va­lo­ri­fi­ca­te ale na­tu­rii și ex­tin­de ga­ma Aura Bo­ta­ni­ca. Au fost ale­se, astfel, ce­le mai efi­ci­en­te in­gre­di­en­te de ori­gi­ne naturală, obți­nu­te în mod res­pon­sa­bil, pen­tru a răs­pun­de ce­lor mai exi­gen­te ne­voi ale părului. Co­le­cția de lux cu­prin­de, în pre­zent, no­ul Bain Mi­cel­lai­re Ri­che, for­mu­lat pen­tru îngri­ji­rea părului us­cat și sen­zi­bi­li­zat. Și, de­oa­re­ce mo­dul în ca­re îți coa­fe­zi pă­rul es­te ese­nțial pen­tru dez­vă­lu­i­rea au­rei ta­le, Kéras­ta­se in­tro­du­ce trei noi pro­du­se de tex­tu­ri­za­re, pen­tru un styling per­so­na­li­zat ce va pro­te­ja și va evi­de­nția mai mult fru­mu­sețea naturală a po­doa­bei ta­le ca­pi­la­re – de la un păr lung și mă­tă­sos, până la bu­cle pli­ne de vo­lum sau cu as­pect sau­va­ge, ca du­pă pla­jă.

În sluj­ba na­tu­rii

Ga­ma Aura Bo­ta­ni­ca are na­tu­ra ca punct de ple­ca­re, pu­nând ști­i­nța în sluj­ba aces­teia. Ce­le pa­tru pro­du­se noi se ba­ze­a­ză pe in­gre­di­en­te atent ale­se pen­tru ca­pa­ci­tăți­le lor de a hrăni, întări și pro­te­ja chiar și ce­le mai us­ca­te și mai sen­si­bi­li­za­te ti­puri de păr. Mai mult, for­mu­le­le se po­tri­vesc atât pen­tru îngri­ji­rea de­li­ca­tă a scal­pu­lui, cât și a lun­gi­mi­lor. Iar expe­ri­e­nța ab­so­lu­tă a na­tu­ra­lu­lui se tra­du­ce prin ese­nțe preți­oa­se ca ulei de ar­gan ma­ro­can, unt de mur­mu­ru ama­zo­nian, ex­tract de aloe ve­ra me­xi­ca­nă, ulei de nuci bra­zi­li­e­ne ama­zo­ni­e­ne, ulei thai­lan­dez de tă­râțe și ulei de co­cos sa­moan. Evi­dent, fă­ră sul­fați, pa­ra­beni sau si­li­con. Prac­tic, do­va­da cla­ră că na­tu­ra, cu su­sți­ne­re din par­tea ști­i­nței, se­du­ce în con­ti­nua­re prin in­ter­me­di­ul tex­tu­ri­lor somp­tu­oa­se și al aro­me­lor fi­ne.

Mai mult de­cât sen­zo­ria­li­ta­te

Lu­mea aro­mo­te­ra­pi­ei și cea a par­fu­me­ri­ei ra­fi­na­te se îmbi­nă pen­tru a crea sem­nă­tu­ra ol­fac­ti­vă a ga­mei Aura Bo­ta­ni­ca. Acor­dul flo­ral-lem­nos a fost dez­vol­tat în co­la­bo­ra­re cu par­fu­mi­e­rii re­nu­miți de la Ma­ne, prin­tr-un ames­tec de ma­te­rii pri­me no­bi­le, ulei­uri ese­nția­le, rășini și ex­trac­te na­tu­ra­le, pen­tru a atin­ge o bi­o­de­gra­bi­li­ta­te de pes­te 82%. Amba­la­jul es­te și el lu­xu­ry, încor­po­rând 25% ma­te­ria­le re­ci­cla­te post-con­sum. Prac­tic, Aura Bo­ta­ni­ca es­te pri­ma ga­mă Kéras­ta­se am­ba­la­tă în plastic re­ci­clat 100%. Chiar și in­stru­cți­u­ni­le de pe pro­du­se au fost in­scri­pți­o­na­te pen­tru a re­du­ce ri­si­pa. Din­co­lo de as­pec­te­le eco-fri­en­dly ca­re ca­rac­te­ri­ze­a­ză co­le­cția pre­mi­um, vor­bim și des­pre o ex­pe­ri­e­nță tip SPA în sa­lo­nul de înfru­mu­seța­re. Ri­tua­lul îți dez­vă­lu­ie aura naturală, re­la­xându-ți cor­pul și min­tea, în timp ce îți de­să­vârșește pă­rul. To­tul de­bu­te­a­ză cu o con­ver­sație cu hair­sti­lis­tul, pen­tru a afla ne­voi­le spe­ci­fi­ce ale părului tău, apoi vei fi in­vi­ta­tă să des­co­peri par­fu­mul aro­mat, în timp ce mâi­ni­le îți vor fi ma­sa­te cu Con­cen­tré Essen­ti­el, ames­te­cul de ulei­uri aro­ma­ti­ce și hră­ni­toa­re. Ru­ti­na con­ti­nuă în ace­e­ași sta­re de bi­ne, de la primul tra­ta­ment per­so­na­li­zat și până la coa­fa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.