Kéras­ta­se

Aura Bo­ta­ni­ca

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

Ace­as­tă ga­mă de îngri­ji­re a părului co­nți­ne ulei de nu­că de co­cos pre­sat la re­ce și ulei de ar­gan, am­be­le lu­cra­te ma­nual pen­tru a su­sți­ne co­me­rțul echi­ta­bil și pro­du­cția du­ra­bi­lă și res­pon­sa­bi­lă. Aura Bo­ta­ni­ca nu co­nți­ne, de alt­fel, si­li­con, sul­fați sau pa­ra­beni, 98% din com­po­ziție având o ori­gi­ne naturală, în timp ce 97% din alcă­tu­i­rea am­ba­la­je­lor es­te bi­o­de­gra­da­bi­lă. Ce­le pa­tru for­mu­le de îngri­ji­re sunt efi­ci­en­te și ușor de apli­cat, du­pă uti­li­za­rea aces­to­ra șu­vițe­le de­venind mai pu­ter­ni­ce, mai stră­lu­ci­toa­re și mai mă­tă­soa­se.

Opi­nia ju­ri­u­lui „Un șampon și trei for­mu­le de îngri­ji­re fă­ră sul­fați, si­li­con sau pa­ra­beni, cu 98% din in­gre­di­en­te na­tu­ra­le: exact ce­ea ce ne do­rim astă­zi pen­tru a nu dis­tru­ge nici pla­ne­ta, nici pi­e­lea. Par­fu­mul es­te unul foar­te plă­cut și aro­mat, de ce­ai. Pă­rul ră­mâne cu­rat, proas­păt și moa­le. Un suc­ces.” „98% din com­po­ziție for­ma­tă din ele­men­te na­tu­ra­le – es­te foar­te bi­ne, de­oa­re­ce ne lip­sim de o su­pra­do­ză chi­mi­că în pă­rul nos­tru. Re­zul­ta­tul: un păr strălucitor, ușor și bi­ne tra­tat.” „O no­uă sen­zație la atin­ge­re, mai moa­le, mai naturală.”

Pre­mii in­ter­nați­o­na­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.