Sis­ley

Bau­me-en-eau à la Rose Noi­re

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

Acest trio de tran­da­firi – ne­gru, de mai și din Alpi – um­ple pi­e­lea și îi con­fe­ră un plus de strălucire. În plus, tex­tu­ra pro­du­su­lui es­te uni­că, fi­ind com­pu­să din ex­trac­te ulei­oa­se și apoa­se ca­re se con­to­pesc im­pe­ca­bil cu epi­der­ma și ca­re par că se eva­po­ră pre­cum măr­ge­le­le de ro­uă la un sim­plu con­tact. Ce­le­lal­te ex­trac­te – din plan­te – con­fe­ră te­nu­lui netezire, elas­ti­ci­ta­te și con­fort. Iar par­fu­mul de­vi­ne de­pen­de­nță. Opi­nia ju­ri­u­lui „Tex­tu­ra sa im­pe­ca­bi­lă îmbra­că pi­e­lea în apă și o aju­tă să-și re­do­bânde­as­că elas­ti­ci­ta­tea.” „Es­te un vis: proas­păt, fin, sub­til, acest bal­sam la­să pi­e­lea extrem de ca­ti­fe­la­tă și, mai ales, hi­dra­ta­tă și ne­te­dă, da­to­ri­tă ex­trac­te­lor ulei­oa­se și apoa­se de tran­da­fir ne­gru.” „Încă o da­tă, Sis­ley fa­ce to­tul pen­tru fe­mei: un parfum pu­ter­nic și ex­trac­te de tran­da­fir fer­me­că­tor, o tex­tu­ră de sen­zație, apoa­să ca ro­ua ... și un efect fresh, su­plu și de­li­cat.” „Un bal­sam ca­re par­că se to­pește, ui­mi­tor de re­con­for­tant, pre­cum ro­ua la pri­me­le ore ale di­mi­neții, un bu­chet de tran­da­firi ne­gri și de flori de hi­bis­cus ca­re hră­nește te­nul.” „Acest pro­dus de îngri­ji­re zil­ni­că, an­tiîmbă­trâni­re, con­fe­ră o sen­zo­ria­li­ta­te ex­ta­ti­că și reu­nește in­gre­di­en­te ac­ti­ve hi­dra­tan­te cu sub­sta­nțe și an­ti­o­xi­da­nți ce ne­te­zesc, um­plu pi­e­lea și o pro­te­je­a­ză.”

Pre­mii in­ter­nați­o­na­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.