Ki­e­hl’s

Ga­ma Ca­len­du­la & Aloe Ve­ra

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

Se­cre­tul te­nu­lui im­pe­ca­bil stă scris în efi­ci­e­nța in­gre­di­en­te­lor na­tu­ra­le, sunt de pă­re­re spe­cia­liștii Ki­e­hl’s. To­ne­rul Ca­len­du­la Her­bal Ex­tract, lan­sat în 1960, a de­venit un must-ha­ve prin­tre fe­mei, da­to­ri­tă efec­te­lor cal­man­te și re­vi­go­ran­te asu­pra te­nu­lui, pre­cum și com­po­ziți­ei pe ba­ză de pe­ta­le de găl­be­ne­le cu­le­se ma­nual. În pre­zent, ga­ma Ca­len­du­la es­te îmbu­nă­tăți­tă și nu­mă­ră încă do­uă pro­du­se-hit: un gel de cu­răța­re și o mas­că, Ca­len­du­la & Aloe Soot­hing Hy­dra­ti­on Mas­que – pe ba­ză de pe­ta­le de găl­be­ne­le, aloe ve­ra din Re­pu­bli­ca Do­mi­ni­ca­nă, ese­nță de mușețel și ulei­uri ese­nția­le de lă­mâie.

Opi­nia ju­ri­u­lui „Ca­len­du­la & Aloe Soot­hing Mas­que poa­te fi uti­li­za­tă de până la trei ori pe săp­tă­mână. Am fo­lo­sit-o și pe post de so­luție in­stan­ta­nee de re­vi­go­ra­re du­pă un zbor lung sau o noap­te al­bă, du­pă ce am ți­nut-o timp de 10 mi­nu­te la fri­gi­der, iar efec­te­le au fost wow.” „Toa­tă ga­ma es­te mi­nu­na­tă, fi­ind un aliat im­ba­ta­bil în lup­ta con­ti­nuă cu obo­se­a­la și des­hi­dra­ta­rea pi­e­lii.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.