Ma­ria Lin­da

Marie Claire (Romania) - - Vanity Star -

Ma­ria în fi­e­ca­re di­mi­neață, Pe o ve­zi la TVR 1, în ca­drul 1 MATINAL. Eu am avut însă oca­zia să o văd și li­ve, chiar în EMISIE, iar fe­lul ei pri­e­te­nos RELAȚIONA și de­zin­volt de a căl­du­ra și pe ca­re o EMANĂ m-au aju­tat mult să-mi stă­pânesc emoți­i­le. Dar Ma­ria es­te chiar MAI MULT DE ATÂT – MO­DEL DE FRU­MU­SEȚE. es­te și un

CE ÎNSE­AM­NĂ FRUMUSEŢEA PEN­TRU TI­NE?

Foar­te mul­te lu­cruri, de­pin­de de con­text. Cred că fru­mu­sețea înse­am­nă sim­pli­ta­te și ori­gi­na­li­ta­te, ți­ne de fe­lul în ca­re zâmbești și de ener­gia pe ca­re o dă­ru­i­ești. În plus, fru­mu­sețea se ve­de. În ca­rac­ter, în edu­cație, în bu­na crește­re și bu­nul-gust. Con­si­der că es­te, până la ur­mă, o su­mă a gându­ri­lor și a acți­u­ni­lor noas­tre de zi cu zi. Asta da­că ne re­fe­rim doar la fru­mu­sețea uma­nă. Pu­tem gă­si fru­mu­sețea sub mul­te alte forme.

CA­RE ES­TE CEA MAI VECHE AMIN­TI­RE PE CA­RE O AI LE­GA­TĂ DE FRU­MU­SEȚE?

Bu­ni­ca, o fe­meie foar­te fru­moa­să și co­che­tă, avea un cu­făr în ca­re ți­nea împa­che­ta­te câte­va ro­chii și bi­ju­te­rii de ca­re nu ave­am voie să ne atin­gem. Erau ro­chi­i­le pe ca­re le pur­ta nu­mai la oca­zii spe­cia­le. Ei, pen­tru mi­ne, ro­chi­i­le ace­lea erau Rai­ul pe pă­mânt. Nu exis­ta zi în ca­re să nu fac efor­turi dis­pe­ra­te pen­tru a ajun­ge la ele. Une­ori, îmi era su­fi­ci­ent doar să le pri­vesc și să văd fru­mu­sețe.

CUM ARA­TĂ RI­TUA­LUL TĂU ZIL­NIC DE ÎNGRI­JI­RE?

Nu es­te o sche­mă foar­te com­pli­ca­tă în ce­ea ce mă pri­vește. Am adap­tat pro­gra­mu­lui meu de viață re­gu­li sim­ple, dar efi­ci­en­te. Nu dorm ni­ci­o­da­tă cu ma­chia­jul pe față și nici nu pi­erd nop­ţi­le – am opt ore de somn ca­re mă aju­tă să mă păs­trez în for­mă. Apoi, nu sar ni­ci­o­da­tă pes­te mi­cul de­jun. Ade­vă­rul e că nici n-aș pu­tea. Cum mă tre­zesc, mi se fa­ce foa­me. De ase­me­nea, alerg în parc con­stant. În ce­ea ce pri­vește ru­ti­na efec­ti­vă de îngri­ji­re, nu uti­li­zez cre­me an­ti­rid, în schimb, nu mă des­part de for­mu­le­le ca­re hi­dra­te­a­ză in­tens. La ca­pi­to­lul îngri­ji­re cor­po­ra­lă, din ri­tua­lul meu zil­nic nu lip­sesc loți­u­ni­le de corp, pe ca­re le ador.

CA­RE ES­TE CEL MAI IM­POR­TANT SFAT LEGAT DE FRU­MU­SEȚE PE CA­RE L- AI PRI­MIT ȘI CI­NE ȚI L- A OFE­RIT?

Sfa­tul a venit de la mama, evi­dent. Da­că nu de la mama, atunci de la ci­ne? (Râde.) Nu mi-a spus- o ni­ci­o­da­tă di­rect, cu pro­pri­i­le cu­vin­te, dar a avut gri­jă să-mi de­mon­stre­ze ori de câte ori s-a pu­tut fap­tul că fru­mu­sețea stă în na­tu­ra­lețe, în grație. Cred că tac­ti­ca asta a moște­nit- o de la bu­ni­ca. Bu­ni­ca era fix așa, nu-și pi­er­dea tim­pul cu mul­te ex­pli­cații, dar avea obi­cei­ul ab­so­lut fer­me­că­tor de a te fi­xa dis­cret cu pri­vi­rea, semn că tre­bu­ie să reții. Doam­ne, și acum îmi aduc amin­te de ochii ei ver­zi! Îmi pa­re rău că nu am moște­nit și asta.

CE S- A SCHIM­BAT ÎN RU­TI­NA TA DE ÎNGRI­JI­RE DE CÂND EȘTI PE STICLĂ?

Cel mai mult și cel mai im­por­tant, fap­tul că acord o și mai ma­re ate­nție cu­răță­rii și hi­dra­tă­rii te­nu­lui, în mod spe­cial.

CÂND TE- AI MACHIAT PRI­MA DA­TĂ ȘI DE CÂND AI ÎNCE­PUT SĂ PO­RȚI MA­CHIAJ ÎN MOD CU­RENT?

S-a întâmplat în co­pi­lă­rie, iar ne­fe­ri­ci­rea a fă­cut ca ma­chia­jul să fie re­a­li­zat de fra­te­le­le meu, ca­re pe atunci nu avea mai mult 5- 6 ani – un pro­fe­si­o­nist în ade­vă­ra­tul sens al cu­vântu­lui! Așa cum pro­ba­bil bă­nu­i­ești, ma­chia­jul a fost unul ca­tas­tro­fal, foar­te greu de înde­păr­tat, de alt­fel.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.