Prix d’ex­cel­len­ce de la Be­au­té Ma­rie Clai­re 2018

Lip Tat­too Dior Addict Do­u­ble Ro­u­ge Hy­dra Li­fe Mas­ca­ra Di­or­show Pump’n’vo­lu­me La Mi­cro-hu­i­le de Rose Dior Pres­ti­ge

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

Acest pre­miu re­com­pen­se­a­ză mai mul­te pro­du­se de­o­se­bit de ino­va­toa­re ale bran­du­lui. La ca­pi­to­lul ma­chiaj, un stain de bu­ze cu efect de cer­nea­lă, ce re­zis­tă până la 10 ore, un ruj ca­re ofe­ră con­tur mat și un fi­nish in­te­ri­or me­ta­li­zat și o mas­ca­ra pen­tru vo­lum im­pre­si­o­nant. În ce­ea ce pri­vește îngri­ji­rea pi­e­lii, vor­bim des­pre o ga­mă eco­res­pon­sa­bi­lă, Hy­dra Li­fe, ca­re se con­cen­tre­a­ză asu­pra for­mu­le­lor minimaliste și na­tu­ra­le, și un mi­cro-ulei îmbo­gățit cu 20 de mi­cro­nu­tri­e­nți, pen­tru a ener­gi­za pi­e­lea prin in­ter­me­di­ul per­le­lor de tran­da­fir.

Opi­nia ju­ri­u­lui „Dior oma­gia­ză fru­mu­sețea vi­ta­li­tății, tri­mițând să­geți­le lui Cu­pi­don pen­tru a se­du­ce fe­mei­le ur­ba­ne în cău­ta­re de stil și pros­peți­me: bu­ze con­tu­ra­te într-o ma­ni­e­ră couture, mas­ca­ra er­go­no­mi­că, mi­cro-ulei sen­zo­rial de înal­tă ge­ne­rație și li­nia Hy­dra Li­fe, șic și ju­căușă.” „Un foc de ar­ti­fi­cii de lux, gla­mo­ur și cu­loa­re. Am pri­mit to­tul – cro­ma­ti­că, tex­tu­ră și mi­cul tran­da­fir din grădina lui Christian Dior.” „Apă­săm pe re­zer­va fle­xi­bi­lă de mas­ca­ra și, prin­tr-o sin­gu­ră apli­ca­re, obți­nem ge­ne cu vo­lum ex­ce­siv.”

Pre­mi­ul spe­cial al ju­ri­u­lui

Pre­mi­i­le in­ter­nați­o­na­le

Prix d’ex­cel­len­ce de la Be­au­té Ma­rie Clai­re 2018

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.