Indi­go pe toa­tă li­nia

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

CA­RE ES­TE TI­PUL DE MA­CHIAJ CA­RE TE DE­FI­NEȘTE CEL MAI BI­NE?

Cel ba­sic.

CA­RE ES­TE PRO­DU­SUL TĂU DE MAKE- UP PRE­FE­RAT?

Clar, mas­ca­ra. Vi­nyl Couture de la Yves Saint Laurent, în nua­nța Clash Black, es­te pre­fe­ra­ta mea în mo­men­tul de față. Apoi, ar fi ru­jul, de exem­plu Gloss In­tens Liquid Mat­te de la Guer­lain, în nua­nța Char­ming Bei­ge.

CE PRO­DUS COS­ME­TIC NU LIP­SEȘTE NI­CI­O­DA­TĂ DIN PORTFARDUL TĂU?

În ul­ti­ma vre­me, a de­venit o pre­ze­nță con­stan­tă în viața mea an­ti­ce­ar­că­nul. Îmi plac ce­le do­uă nuanțe Cus­tard și Gin­ger de la NARS Ra­diant Cre­a­my Con­ce­a­ler, pe ca­re le-am achi­ziți­o­nat din străi­nă­ta­te. Cel de-al doi­lea ton es­te mai închis și, de ace­ea, îl aplic mai mult va­ra, atunci când sunt bron­za­tă.

AI UN STIL DE VIAȚĂ ALERT. CE FACI PEN­TRU A OBȚI­NE UN LOOK PERFECT, ÎN CEL MAI SCURT TIMP?

Fă­ră doar și poa­te, ape­lez la spe­cia­liști. Eu știu foar­te bi­ne până un­de se întin­de pri­ce­pe­rea mea în acest do­me­niu (Râde).

CA­RE ES­TE, DIN PUNC­TUL TĂU DE VE­DE­RE, CEA MAI MA­RE GREȘEALĂ PE CA­RE O POA­TE FA­CE O FE­MEIE ATUNCI CÂND VI­NE VOR­BA DES­PRE ÎNGRI­JI­REA EI?

Cred că ale­ge­rea întâmplă­toa­re a cre­me­lor. For­mu­le­le cum­pă­ra­te du­pă ure­che pot avea efec­te foar­te ne­plă­cu­te asu­pra te­nu­lui și a să­nă­tății noas­tre, până la ur­mă. N-ar tre­bui să oco­lim atât de ușor cri­te­ri­i­le pe ba­za că­ro­ra fa­cem ale­ge­rea. Apoi, o altă greșeală a zi­le­lor noas­tre es­te și tran­sfor­ma­rea in­ter­venți­i­lor es­te­ti­ce în ob­se­sie. Li­nia din­tre ne­ce­si­ta­te și ca­pri­ciu a de­venit foar­te fi­nă. În ul­ti­mul timp, do­ri­nța le­ga­tă de chi­pul/cor­pul perfect atin­ge pa­ro­xis­mul.

CUM TE ME­NȚII ÎN FOR­MĂ? CE TIP DE ACTIVITATE SPORTIVĂ PREFERI ȘI CA­RE ES­TE DIETA CA­RE A DAT CE­LE MAI MARI REZULTATE?

În di­e­te-mi­nu­ne nu mai cred de mult timp. În schimb, cred în ali­men­tația co­rec­tă și să­nă­toa­să, ca­re a fost in­clu­să în pro­gra­mul meu de viață. Apoi, tre­zi­tul la 4:30 di­mi­neața mă me­nți­ne într- o for­mă de zi­le mari. Pen­tru mi­ne, cea mai la înde­mână for­mă de mișca­re ră­mâne aler­ga­tul în parc – pe ca­re o prac­tic con­stant, in­di­fe­rent de vre­mea de afa­ră (ploaie, ca­ni­cu­lă sau nin­soa­re). Ies de pa­tru ori pe săp­tă­mână în parc, cât să-mi fac nor­ma de ki­lo­me­tri.

CA­RE ES­TE PAR­FU­MUL CU CA­RE TE IDENTIFICI? PREFERI O AROMĂ ANUME SAU ÎȚI SCHIMBI PERIODIC ALE­GE­RI­LE?

Ni­ci­o­da­tă nu mă par­fu­mez la ni­me­re­a­lă. Am la dis­po­ziție mai mul­te aro­me din ca­re aleg. Evi­dent că to­tul de­pin­de de mo­men­tul zi­lei, de oca­zie, de ce anume vre­au să tran­smit sau poa­te nu vre­au să tran­smit. Par­fu­mul are pro­pri­ul lim­baj. N-aș vrea să le no­mi­na­li­zez pe toa­te, pen­tru că sunt ale­geri in­ti­me, în fun­cție de trăi­ri­le, stă­ri­le, sen­zați­i­le, emoți­i­le pe ca­re mi le pro­voa­că. Dar pot spu­ne că îmi plac no­te­le de man­da­ri­nă, ia­so­mie, ylang-ylang, va­ni­lie și mosc și că în con­ti­nua­re am o ma­re slă­bi­ci­u­ne pen­tru La Pe­ti­te Ro­be Noi­re de la Guer­lain.

CUM ÎȚI ÎNGRIJEȘTI PĂ­RUL?

Evit pro­du­se­le de proas­tă ca­li­ta­te și încerc să-i dau părului exact ce are ne­voie. În același timp, rămân fi­de­lă pro­du­se­lor din ga­me ale bran­du­ri­lor Oro Del Ma­roc­co și Mo­roc­ca­noil (Mo­roc­ca­noil Vo­lu­me, Mo­roc­ca­noil Hy­dra­ting). Nu trec de la o cu­loa­re la alta, nu spăl pă­rul cu apă fi­er­bin­te, nu-l țin strâns în coa­dă – îmi pla­ce să-l las să res­pi­re și, de ce­le mai mul­te ori, op­tez pen­tru o coafură re­la­xa­tă.

DA­CĂ AI PU­TEA INVENTA CE­VA ÎN MA­TE­RIE DE FRU­MU­SEȚE, CA­RE AR FI ACEL LU­CRU?

Ta­re între­ba­rea asta! Păi, eu nu aș spu­ne aici, ci aș mer­ge cu ide­ea aco­lo un­de tre­bu­ie și aș lua o că­ruță de bani.

AI ÎMBU­NĂ­TĂȚI CE­VA ÎN RU­TI­NA TA DE ÎNGRI­JI­RE? DA­CĂ DA, CA­RE AR FI ACEL LU­CRU?

Acum n-aș schim­ba ni­mic. Sunt bi­ne așa cum sunt. Pes­te o lu­nă, poa­te do­uă, s-ar pu­tea să mai schimb pe ici, pe co­lo câte ce­va.

CA­RE ES­TE CEL MAI RECENT TRA­TA­MENT, PRO­DUS SAU INOVAȚIE DE BEAUTY CA­RE TE- A IM­PRE­SI­O­NAT?

O să mă re­fer la un pro­dus, mai exact la o mas­că de păr ab­so­lut ex­traor­di­na­ră. Es­te vor­ba des­pre Oli­o­se­ta Oro Del Ma­roc­co No­u­ris­hing Mask Ar­gan and Lin­se­ed Oil. mc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.