Abo­na­men­te

Marie Claire (Romania) - - Deco -

Vă pu­teți abo­na la re­vis­ta Ma­ri­e­clai­re plă­tind abo­na­men­tul – pen­tru 6 luni: 60 lei (6 ediții), pen­tru 12 luni: 100 lei (10 ediții) – în con­tul Bur­da Ro­mânia S.R.L.: RO20BACX000000037186 1000, Uni­cre­dit Bank, su­cur­sa­la Gri­go­re Mo­ra, spe­ci­fi­când „ pla­tă abo­na­ment Ma­rie Clai­re“. Do­va­da plății o pu­teți tri­mi­te sca­na­tă (sau fo­to­gra­fia­tă) pe adre­sa de e-mail: abo­na­men­te@bur­da.ro împreu­nă cu da­te­le dum­nea­voas­tră de con­tact: nu­me, pre­nu­me, adre­să: oraș, stra­dă, nr., bl., ap., jud., sec­tor, nu­măr de te­le­fon, da­ta naște­rii, ocu­pația. Vă vom tri­mi­te con­fir­ma­rea de pri­mi­re a do­ve­zii plății și a da­te­lor dum­nea­voas­tră prin e-mail. De­ta­lii des­pre abo­na­men­te pu­teți obți­ne la nu­mă­rul de te­le­fon: 0372 106 000. Vă in­for­măm că di­men­si­u­ni­le re­vis­tei Ma­ri­e­clai­re sunt: 215 x 270 mm. În ca­zul în ca­re cu­tia dvs. poșta­lă nu are di­men­si­u­ni­le ne­ce­sa­re sau nu es­te se­cu­ri­za­tă (lip­să încu­i­e­toa­re) ca să per­mi­tă li­vra­rea re­vis­tei în con­diții de si­gu­ra­nță, vă asu­mați răs­pun­de­rea pen­tru ne­pri­mi­rea aces­teia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.