Pop Art

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

Com­bi­nă pi­e­se fe­mi­ni­ne DE­LI­CA­TE cu di­ver­se ele­men­te sport. P re g ă te ș te-te de o va­ră in­cen­dia­ră, pli­nă de aven­tu­ră ș i CU­LOA­RE

ÎN MIȘCA­RE: Fe­meia mo­der­nă are ne­voie de con­fort pen­tru a pu­tea cu­ceri lu­mea. Opte­a­ză pen­tru o pe­re­che de pan­to­fi sport, pe ca­re nu ezi­ta să îi po­rți la ro­chii de­li­ca­te din mă­ta­se. Pan­to­fi sport Lo­u­is Vu­it­ton, 3 800 lei DANS: Poar­tă o bor­se­tă co­lo­ra­tă...

H2O: Hi­dra­ta­rea es­te ese­nția­lă mai ales atunci când ai mul­te lu­cruri de fă­cut, iar pe­tre­ce­ri­le nu re­pre­zin­tă ex­ce­pții de la re­gu­lă. Ale­ge un re­ci­pi­ent pe mă­su­ra ți­nu­tei ta­le. Sti­clă pen­tru apă S’well, ama­ra.com,134 lei Spați­ul asia­tic ex­trem de co­lo­rat...

ACCESORI I: Din­tr-un out­fit cu in­flue­nțe sport, nu poa­te lip­si toc­mai șap­ca. Ale­ge o nua­nță aprin­să, ca­re să îți evi­de­nți­e­ze tră­să­tu­ri­le. Șap­că Ve­te­men­ts, myt­he­re­sa.com, 1 167 lei BI­JU­TE­RIE Inse­re­a­ză în out­fi­tul spor­ty-chic un de­ta­liu ra­fi­nat, ex­trem...

SPORTYCHIC: Com­bi­nă pi­e­se­le sport, pre­cum tri­co­ul de fot­bal și pan­to­fii de bas­chet, cu un ele­ment foar­te fe­mi­nin, din voal, pen­tru un to­u­ch ro­man­tic. Fus­tă Quet­sche, far­fet­ch.com, 2 230 lei

MO­DERN: Nici ro­chi­i­le nu mai sunt ce au fost. Acum sunt ade­vă­ra­te de­mon­strații de fo­rță și ener­gie, ce­le mai im­por­tan­te atri­bu­te ale fe­meii în acest se­zon, în vi­zi­u­nea de­sig­ne­ri­lor. Ro­chie Ken­zo, sty­le­bop.com, 1 069 lei

PE DRUM: În pre­gă­ti­ri­le agen­dei de va­ră, nu ui­ta să îți cum­peri o pe­re­che de mă­nuși pen­tru con­dus. Vor com­ple­ta per­fect nu­me­roa­se ți­nu­te și în afa­ra mași­nii. Mă­nuși Tom­my Hil­fi­ger, 392 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.