Pas­tel

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

În se­zo­nul cald, ni­mic nu poa­te fi mai po­tri­vit de­cât o îngheța­tă de va­ni­lie și că­pșu­ne, asor­ta­tă cu to­nu­ri­le de­li­ca­te ale sor­ti­men­te­lor cu men­tă pe ca­re le ale­gi în out­fi­tul tău. Vor­bim, așa­dar, des­pre pas­te­luri, o ten­di­nță de­li­ci­oa­să, la ca­re de­sig­ne­rii se întorc pen­tru ți­nu­te­le fe­mi­ni­ne ale mo­men­tu­lui. Ma­te­ria­le ușoa­re sunt ale­se pen­tru li­ni­i­le am­ple ale pi­e­se­lor ves­ti­men­ta­re, ca­re vor­besc des­pre va­ca­nță, re­la­xa­re și li­ber­ta­te. Va­len­ti­no, Spor­tmax, Ce­li­ne, Jo­seph sau Mi­cha­el Kors sunt câte­va din­tre ca­se­le ca­re au ales ga­ma pas­te­lu­ri­lor pen­tru co­le­cți­i­le de pri­mă­va­ră-va­ră, ilus­trând cu aju­to­rul lor out­fi­turi mai de­gra­bă ca­sual, dar pe ca­re le poți adap­ta și eveni­men­te­lor de se­a­ră, grație ma­te­ria­le­lor am­bi­va­len­te, cum ar fi mă­ta­sea. La ca­pi­to­lul pas­te­luri, nu pu­tem să nu ne gândim și la ce­le­bre­le apa­riții ale lui Jac­kie O. Ken­ne­dy, la cos­tu­me­le ico­ni­ce sau la ro­chi­i­le de ga­lă, mar­ca­te de ro­zul de­pig­men­tat, ba­by blue, la­van­dă sau gal­be­nul pal. Aspec­tul de fon­dan­tă ne-a amin­tit și de os­pețe­le cu de­li­ca­te­se de la cur­tea Ma­ri­ei Antoa­ne­ta, de pe­ne­le tran­da­fi­rii și de taf­taua bleu ci­el în ca­re a fost ade­sea re­pre­zen­ta­tă.

LA­VAN­DĂ Jac­kie O. es­te un fashion icon ca­re a îmbrățișat ga­ma pas­te­lu­ri­lor pen­tru nu­me­roa­se apa­riții ce au ră­mas în is­to­rie. Cos­tu­me, ro­chii sau ac­ce­so­rii - de­li­ca­tețea și ele­ga­nța sunt atri­bu­te­le prin­ci­pa­le ale loo­ku­ri­lor sa­le. Ro­chie Si­es Mar­jan,...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.