Prix Inter­na­ti­o­nal du Parfum

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

108

Ga­bri­el­le de la Chanel

Nu­me­le său a fost ales ca un oma­giu, dar și pen­tru a evo­ca ne­su­pu­ne­rea lui Ga­bri­el­le în fața lui Co­co, re­cu­noaște­rea și suc­ce­sul in­fi­ni­te. Sti­cla aro­mei es­te no­uă, re­a­li­za­tă cu măi­es­trie – întot­de­au­na un eveni­ment mar­cant în sânul Ca­sei (ulti­ma a fost Chan­ce). Li­ni­i­le sa­le fi­ne, gândi­te pen­tru a in­ten­si­fi­ca nua­nța au­rie a par­fu­mu­lui și a re­flec­ta per­fect lu­mi­na, aso­cia­ză lu­xul su­prem cu lip­sa de greu­ta­te a fla­co­nu­lui. Par­fu­mi­e­rul Oli­vi­er Pol­ge a cre­at un uni­vers al flo­ri­lor al­be, em­ble­ma­ti­ce în is­to­ria Chanel – ylang-ylang, ia­so­mie, tu­be­ro­ză și floa­re de por­to­cal –, in­ten­si­fi­ca­te de no­te de mosc alb, man­da­ri­nă, coa­că­ze ne­gre și lemn de san­tal. Sem­nă­tu­ra ol­fac­ti­vă ab­strac­tă ră­mâne fi­de­lă moște­ni­rii bran­du­lui, dar se re­mar­că di­fe­rit în ace­lași timp, prin in­ter­me­di­ul vi­brați­i­lor so­la­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.