Ce știu nu știu ȘI CE

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

Da­că acum 10 ani mi-ar fi pus ci­ne­va acea între­ba­re stan­dard – Un­de cre­zi că vei fi pes­te 10 ani? – nu știu ce aș fi răs­puns. Însă n-aș fi avut ni­cio șan­să să pre­văd ce mi s-a întâmplat în anii ăștia sau să bă­nu­i­esc că voi fi, acum, în acest loc. Nici pro­fe­si­o­nal, nici per­so­nal. OK, pro­fe­si­o­nal vor­bind, aș fi pu­tut spu­ne că îmi do­resc să fiu în con­ti­nua­re re­dac­tor-șef al re­vis­tei Ma­rie Clai­re. Însă, pe atunci, nici eu nu știam asta. Ze­ce ani înse­am­nă mult. Iar ze­ce ani și ace­lași job înse­am­nă și mai mult. Chiar da­că iu­be­am foar­te mult re­vis­ta asta și chiar da­că era sin­gu­rul lu­cru pe ca­re îmi do­re­am să-l fac, nu știam da­că, pes­te atât timp, o să vre­au ace­lași lu­cru. Da­că voi gă­si pro­vo­cări ca­re să mă ți­nă aici, da­că o să-mi pla­că la fel de mult, da­că nu se va întâmpla ce­va ca­re să-mi uci­dă pa­si­u­nea. Ei bine, din fe­ri­ci­re, lu­cru­ri­le astea nu s-au întâmplat. Așa cum spu­ne și co­le­ga mea, Te­o­do­ra, în ma­te­ria­lul de la pa­gi­na 14, pa­ra­fra­zându-l pe Frédéric Beig­be­der, dra­gos­tea nu du­re­a­ză doar trei ani. Cel puțin nu pen­tru mi­ne. Și, cel puțin, nu în acest caz. :) Ma­rie Clai­re nu mai es­te, astă­zi, o re­vis­tă abia lan­sa­tă. Are de­ja în spa­te o is­to­rie și are ci­ti­toa­re­le ei, ca­re apre­cia­ză con­cep­tul re­vis­tei. Ma­rie Clai­re es­te o pu­bli­cație de mo­dă – iar mo­da nu e ce­va su­per­fi­cial da­că o înțe­le­gi și da­că știi să o apre­ci­e­zi. Es­te o pu­bli­cație ca­re vor­bește des­chis des­pre ce­le mai im­por­tan­te pro­ble­me din vi­eți­le fe­mei­lor, chiar și des­pre su­bi­ec­te pe ca­re alții s-au fe­rit să le abor­de­ze. Și, pen­tru că e o ediție ani­ver­sa­ră, am vor­bit și des­pre noi, oa­me­nii ca­re fac re­vis­ta Ma­rie Clai­re. Des­pre ce­le 10 lu­cruri pe ca­re le-am învățat în ul­ti­mii 10 ani. Am scris și eu, bi­neînțe­les, și – re­venind la ce spu­neam la înce­put –, n-aș fi bă­nu­it că voi fi în acest loc nici în plan per­so­nal. Sunt alt om. Sunt di­fe­ri­tă. Fi­resc, tot ce mi s-a întâmplat (și lu­cruri bu­ne, dar și mul­te ca­re m-au ră­nit) și-a pus am­pren­ta asu­pra mea. Nu știu da­că sunt mai bu­nă. Știu doar că zâmbesc mai des. La mu­lți ani, Ma­rie Clai­re!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.