Scrie-ne pă­re­rea ta des­pre ar­ti­co­le­le pe ca­re le-ai ci­tit în acest nu­măr. Vrem să știm ca­re ţi-a plă­cut cel mai mult. Și, mai ales, vrem să au­zim po­vești in­te­re­san­te ca­re să de­vi­nă, la rândul lor, ar­ti­co­le în re­vis­ta noas­tră. Scrie-ne pe adre­sa de e-mail

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Art Sa­fari Nu am ra­tat ni­cio ediție a aces­tui eveni­ment fi­in­dcă sunt ma­re iu­bi­toa­re de ar­tă, în ca­re văd o sal­va­re pen­tru ome­ni­rea în goa­nă du­pă ma­te­rial. Cred cu tă­rie că nu ne pu­tem ci­ze­la ca nați­u­ne și că nu ne pu­tem sui în tre­nul ci­vi­li­zați­ei fă­ră să mo­bi­li­zăm re­sur­se și pasiune pen­tru ar­tă, pen­tru fru­mos și pen­tru lu­cruri au­ten­ti­ce. Va­len­ti­na N.

De ce mă simt me­reu vi­no­va­tă? Une­ori, e greu să ne ac­cep­tăm de­fec­te­le, să vor­bim des­pre pă­rți­le noas­tre întu­ne­ca­te. Măr­tu­ri­si­ri­le ce­lor cinci fe­mei au fost ca o in­fu­zie de op­ti­mism ca­re m-au de­ter­mi­nat să mă ac­cept cu de­fec­te și li­mi­te. Mi s-a pă­rut foar­te fo­lo­si­toa­re și pă­re­rea spe­cia­lis­tu­lui Mo­ni­ca Di­nu­les­cu ca­re a adus cla­ri­fi­cări im­por­tan­te și de la ca­re am reți­nut că tre­bu­ie să re­nu­nț la su­pra­res­pon­sa­bi­li­za­re și să înțe­leg că nu sunt o won­der-wo­man. Clau­dia F. M-a im­pre­si­o­nat fe­lul ei di­rect, spi­ri­tul fe­mi­nist și încre­de­rea de COVER STORY Re­e­se, si­ne pe ca­re o ema­nă. Fă­ră PE bu­ne îndoia­lă, Re­e­se e una din­tre A câști­gat ce­le mai com­ple­xe și re­a­lis­te NU­ME­ROA­SE PRE­MII, es­te ac­tri­ţă și pro­du­că­toa­re. Con­du­ce do­uă din­tre COM­PA­NI­I­LE SA­LE și, ac­trițe des­pre ca­re am ci­tit. mai nou, es­te im­pli­ca­tă în mișca­rea Ti­me’s Up, ÎMPO­TRI­VA HĂRȚUIRILOR se­xua­le de la Hol­ly­wood. Lu­na ace­as­ta, Re­e­se Wit­her­spoon Un ar­ti­col pe ca­re l-am joa­că în Sf-ul O bu­clă în timp, iar noi am încer­cat SĂ PĂTRUNDEM puțin în uni­ver­sul ei sa­vu­rat pe ne­ră­su­fla­te și ca­re mi-a stârnit și mai ta­re Mă­dă­li­na E.

Co­mori ita­li­e­ne Sunt de­sig­ner gra­fic de pro­fe­sie, prin ur­ma­re in­spir și ex­pir ar­tă, toc­mai de ace­ea acest ar­ti­col mi s-a pă­rut a fi scris spe­cial pen­tru su­fle­tul meu. Ci­tind ar­ti­co­lul, am reușit să simt emoția stu­de­nți­lor ca­re res­tau­re­a­ză une­le din­tre ce­le mai im­pre­si­o­nan­te ca­po­do­pe­re ale lu­mii. Ita­lia es­te un cen­tru al ar­tei și a fru­mo­su­lui și m-am bu­cu­rat foar­te ta­re să des­co­păr că tot mai mu­lți ti­neri simt trăi­ri­le și po­vești­le aces­tor ope­re de ar­tă cu atât de mul­tă încăr­că­tu­ră is­to­ri­că și emoți­o­na­lă. Dia­na S.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.