ma­rie clai­re in­ter­na­ţi­o­nal Lu­mea vă­zu­tă prin 34 de ediții in­ter­nați­o­na­le

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Aus­tra­lia OBSESIA XS

Dia­bu­li­mia es­te o boa­lă des­pre ca­re ma­jo­ri­ta­tea din­tre noi n-am au­zit. To­tuși, ea dis­tru­ge vi­eți­le mul­tor fe­mei, în toa­tă lu­mea. Dr. Su­san Hart, de la The Bo­den Insti­tu­te (Aus­tra­lia), spu­ne că tul­bu­ră­ri­le ali­men­ta­re au cea mai ma­re ra­tă de mor­ta­li­ta­te din­tre afe­cți­u­ni­le ca­re ating să­nă­ta­tea men­ta­lă.

Fran­ţa TI­NE­REȚE IROSITĂ

La 20 de ani, Eve­lyn a pe­tre­cut de­ja doi ani în spa­te­le gra­ti­i­lor, pen­tru că a fă­cut avort. Jus­tiția din El Sal­va­dor (ța­ra cu cea mai nu­me­roa­să po­pu­lație din Ame­ri­ca Cen­tra­lă) a con­dam­nat-o pen­tru omu­ci­de­re. Ace­e­ași soar­tă o au încă 28 de fe­mei din închi­soa­rea Ilo­pan­go, ca­re au încer­cat să opre­as­că o sar­ci­nă ne­do­ri­tă.

U.K. O TRA­DIȚIE CA­RE MER­GE MAI DE­PAR­TE

În Va­len­cia (Spa­nia), ca să fii con­si­de­rat Fal­le­ra, tre­bu­ie să apa­rții unui grup or­ga­ni­zat, de­nu­mit Fal­la, ca­re ges­ti­o­nea­ză ac­ti­vi­tăți­le și eveni­men­te­le pe­tre­cu­te în oraș pe par­cur­sul anu­lui. Cu ade­vă­rat spec­ta­cu­los es­te însă fes­ti­va­lul Las Fal­las de Va­len­cia, dar și fe­mei­le ca­re par­ti­ci­pă la el.

U.S.A. FEȚE NOI

Fă cu­noști­nță cu Ri­ley Ke­o­u­gh, Kat­he­ri­ne Lan­gford, Issa Rae, Ya­ra Sha­hi­di și Sop­hie Tur­ner – ac­trițe­le ca­re aduc un aer proas­păt la Hol­ly­wood. Ele sunt cu­nos­cu­te da­to­ri­tă se­ria­le­lor în ca­re joa­că, un­de in­ter­pre­te­a­ză per­so­na­je di­fe­ri­te: de la ab­sol­ven­te de li­ceu, până la jur­na­lis­te și su­pra­vi­ețu­i­toa­re ale unor lu­mi fan­tas­ti­ce. Toa­te, însă, au ce­va în co­mun: sunt ex­trem de ta­len­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.