Fe­mei­le drep­tul cer ale­a­gă SĂ SPECIE PE CA­LE DE DISPARIȚIE

În Po­lo­nia adop­ta­tă SE VREA o le­ge fe­mei­le prin ca­re să nu mai ai­bă DREP­TUL avort vi­o­la­te să fa­că de­cât da­că sunt sau viața pe­ri­col. DA­CĂ ÎȘI PUN în si­tuații, În ori­ce alte chiar și ÎN CAZ de mal­for­mații, pro­ce­du­ră ace­as­tă le­ge pe­dep­si­tă AR PU­TEA FI prin

Marie Claire (Romania) - - News -

Mii de po­lo­ne­zi au pro­tes­tat la sfârși­tul lu­nii mar­tie, în ca­drul unor ma­ni­fes­ta­ţii de­nu­mi­te „vi­ne­rea nea­gră”, con­form Ager­pres. Atât fe­mei­le, cât și băr­bații sunt împo­tri­va unui proi­ect ca­re pre­ve­de înăs­pri­rea le­gii an­ti-avort, în con­diți­i­le în ca­re în Po­lo­nia ace­as­tă le­ge es­te de­ja prin­tre ce­le mai res­tric­ti­ve din Eu­ro­pa. La Var­şo­via, fe­mei­le au ri­di­cat pan­car­te mari, roșii, din car­ton, în for­mă de pal­me, cu in­scrip­ţia „ Stop”, și alte pan­car­te cu in­scri­pți­i­le „Ca­pe­le­le voas­tre, ute­re­le noas­tre” sau „Vrem să pu­tem ale­ge, nu te­roa­re”. Co­mi­sa­rul pen­tru drep­tu­ri­le omu­lui al Con­si­li­u­lui Eu­ro­pei, Nils Mu­iz­ni­eks, a aver­ti­zat Po­lo­nia că acest proi­ect, ca­re in­ter­zi­ce avor­tul chiar și în ca­zul în ca­re fe­tu­sul pre­zin­tă mal­for­mații, es­te in­com­pa­ti­bil cu an­ga­ja­men­te­le Var­şo­vi­ei în pri­vin­ţa drep­tu­ri­lor omu­lui. El a ce­rut par­la­men­tu­lui po­lo­nez să res­pin­gă ace­as­tă pro­pu­ne­re le­gis­la­ti­vă şi ori­ce altă pro­pu­ne­re ca­re vi­ze­a­ză li­mi­ta­rea ac­ce­su­lui fe­mei­lor la drep­tu­ri­le lor pri­vind se­xua­li­ta­tea şi pro­cre­a­rea. Un alt pro­test, în pa­ra­lel cu cel înce­put în fața Par­la­men­tu­lui, a avut loc în fața se­di­u­lui Arhi­e­pis­co­pi­ei Va­rșo­vi­ei. Oa­me­nii s-au oprit în fa­ţa tu­tu­ror bi­se­ri­ci­lor, în semn de su­pă­ra­re față de epis­co­pa­tul ca­to­lic din Po­lo­nia, ca­re exer­ci­tă pre­si­u­ne asu­pra oa­me­ni­lor po­li­tici în ace­as­tă problemă. Da­că le­gea es­te adop­ta­tă de par­la­ment, între­ru­pe­rea de sar­ci­nă nu va mai fi per­mi­să de­cât da­că re­pre­zin­tă un risc pen­tru viața ma­mei sau a re­zul­tat în ur­ma unui vi­ol sau a unui in­cest. Ka­ja Go­dek, din co­mi­te­tul Stop Avort, spu­ne că ace­as­tă le­ge „re­pre­zin­tă în fi­e­ca­re zi via­ţa a trei fi­in­ţe uma­ne”, pen­tru că în 2016 mal­for­ma­ţi­i­le au fost cau­za prin­ci­pa­lă a avor­tu­ri­lor. Un pro­cent de 96% din­tre fe­mei­le ca­re au ape­lat la ace­as­tă pro­ce­du­ră gi­ne­co­lo­gi­că în Po­lo­nia au fă­cut-o din acest mo­tiv. Tot în 2016, or­ga­ni­zați­i­le fe­mi­nis­te au luat ati­tu­di­ne. Fe­mei­le s-au îmbră­cat în ne­gru și au ieșit în stra­dă, reușind să obți­nă res­pin­ge­rea unui proi­ect si­mi­lar de că­tre par­la­ment, în con­diți­i­le în ca­re con­ser­va­to­rii sunt ma­jo­ri­tari. Însă de da­ta ace­as­ta, no­ul proi­ect es­te şi mai res­tric­tiv. El pre­ve­de pe­dep­se de până la cinci ani de închi­soa­re pen­tru me­dici şi pen­tru alte per­soa­ne ca­re par­ti­ci­pă la un avort, in­clu­siv pen­tru pa­ci­en­te. În ca­zul lor, to­tuși, pot fi sal­va­te prin de­ci­zia unui ju­de­că­tor. Pro­tes­te mari au fost or­ga­ni­za­te și în alte orașe din Po­lo­nia, pre­cum Poz­nan, Wro­claw, Cra­co­via, Gdan­sk şi Szcze­cin.

Ul­ti­mul mas­cul de ri­no­cer alb nor­dic a mu­rit, du­pă o pe­ri­oa­dă lun­gă de boa­lă. Nu­me­le lui era Su­dan. Avea 90 de ani și trăia în Ke­nya. Din sub­spe­cia lui au mai ră­mas do­uă fe­me­le. Sin­gu­ra șan­să pen­tru su­pra­vi­ețu­i­rea sub­spe­ci­ei es­te fer­ti­li­za­rea in vi­tro. Ri­no­ce­rii al­bi au do­uă sub­spe­cii: de sud și de nord, iar cei de nord sunt cei mai rari. Po­pu­lația ri­no­ce­ri­lor al­bi nor­dici din Ugan­da, Re­pu­bli­ca en­tra­fri­ca­nă, Su­dan și Chad a fost dras­tic re­du­să între anii 1970 și 1980, din cau­za bra­co­na­ju­lui. Ul­ti­mii ri­no­ceri al­bi din Con­go au fost uciși în anii 2000.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.