O apli­cație an­ti-ri­si­pă

Marie Claire (Romania) - - News -

Aso­cia­ţia O Ma­să Cal­dă, ca­re pre­gă­tește hra­nă cal­dă pen­tru oa­meni fă­ră po­si­bi­li­tăți fi­nan­cia­re în mai mul­te orașe din ța­ră, a dez­vol­tat o apli­ca­ţie mai mult de­cât ne­ce­sa­ră: Sha­re­food. Apli­cația aju­tă la cre­a­rea unei rețe­le de do­na­tori de hra­nă, pen­tru a re­du­ce ri­si­pa de ali­men­te. Ea se adre­se­a­ză per­soa­ne­lor ca­re lu­cre­a­ză în zo­na ali­men­ta­ţi­ei pu­bli­ce, or­ga­ni­za­rea de eveni­men­te (fir­me de ca­te­ring, res­tau­ran­te, hi­per­mar­ke­turi ce co­mer­cia­li­ze­a­ză mânca­re cal­dă), ca­re do­resc să do­ne­ze mânca­rea ră­ma­să ne­con­su­ma­tă. De aces­te me­se be­ne­fi­cia­ză per­soa­ne­le de­fa­vo­ri­za­te din ca­drul unei co­mu­ni­tă­ţi: co­pii, ti­neri şi per­soa­ne cu o si­tua­ţie ma­te­ria­lă pre­ca­ră, şo­meri, vârst­nici, per­soa­ne fă­ră adă­post, aban­do­na­te, fa­mi­lii cu veni­turi mici. Sha­re­food es­te dis­po­ni­bi­lă la ni­vel nați­o­nal pen­tru de­vi­ce-uri cu sis­tem de ope­ra­re Android.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.