Ma­ga­zi­ne cu scop no­bil

Marie Claire (Romania) - - News -

Pro­me­na­da des­chi­de „ The Emp­ty Shop”, un ma­ga­zin di­fe­rit de ce­le­lal­te din cen­tre­le co­mer­cia­le. Aici, cli­e­nții și vi­zi­ta­to­rii sunt in­vi­tați nu să cum­pe­re, ci să do­ne­ze hai­ne unor fa­mi­lii cu po­si­bi­li­tăți ma­te­ria­le re­du­se. Proi­ec­tul se de­ru­le­a­ză în par­te­ne­riat cu orga­ni­zația „Let’s Do It, Ro­ma­nia!”, ca­re se va ocu­pa de par­tea lo­gis­ti­că a cam­pa­ni­ei. Co­ri­na Olte­a­nu, Gro­up PR Ma­na­ger NEPI Roc­kas­tle spu­ne că prin des­chi­de­rea The Emp­ty Shop și a ce­lor­lal­te 12 punc­te de co­lec­ta­re din mall-uri­le din ța­ră și-au pro­pus să de­ru­le­ze cea mai am­plă cam­pa­nie de strânge­re de hai­ne. Ei vor să adu­ne 20 de to­ne de hai­ne în do­uă săp­tă­mâni. Hai­ne­le, oda­tă co­lec­ta­te, vor fi sor­ta­te, cu aju­to­rul a 50 de vo­lun­tari „Let’s Do It, Ro­ma­nia!”, apoi cu­răța­te și li­vra­te unui nu­măr de 1000 de fa­mi­lii din ju­dețe­le Ma­ra­mu­reș, Ne­a­mț, Iași, Con­sta­nța, Târgu Jiu, Că­lă­rași, Ia­lo­mița.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.