MARQUES’ ALMEIDA

Marie Claire (Romania) - - Style -

Mar­ta Marques și Pau­lo Almeida s-au întâlnit la stu­dii, la Cen­tral Saint Mar­tins, și nu s-au mai des­pă­rțit, nici în viața pro­fe­si­o­na­lă, nici în cea per­so­na­lă. Cei doi por­tu­ghe­zi s-au mu­tat în Lon­dra în 2009, un­de au avut par­te de in­ter­nship-uri la Vi­ven­ne Wes­twood și Pre­en, iar în 2011 și-au lan­sat pro­pri­ul brand. Au câști­gat, în 2015, Pre­mi­ul LVMH pen­tru Ti­ne­rii De­sig­neri, un tri­but al me­ti­cu­lo­zi­tății și gri­jii in­ves­ti­te în re­a­li­za­rea fi­e­că­rei pi­e­se. Marques și Almeida con­si­de­ră mo­da o iden­ti­ta­te și o for­mă de ex­pre­sie, astfel încât co­le­cți­i­le lor își gă­sesc in­spi­rația în con­cep­te pu­ter­ni­ce. Pen­tru acest se­zon, naște­rea fi­i­cei lor a dus-o pe Marques cu gândul la ce înse­am­nă să fii fe­meie în zi­le­le noas­tre. Pe fun­da­lul so­nor al pi­e­se­lor lui Dol­ly Par­ton, cei doi au pre­zen­tat o co­le­cție cu in­flue­nțe wes­tern, dar și cu in­spi­rația fi­gu­rii ico­ni­ce a Ioa­nei d’arc. Dun­gi­le, ca­ro­u­ri­le, de­ni­mul – sem­nă­tu­ră Marques’almeida –, vo­la­ne­le sau in­se­rți­i­le din pe­ne sunt doar câte­va din­tre ele­men­te­le ce au asi­gu­rat un spec­ta­col ves­ti­men­tar ex­trem de ra­fi­nat.

SUFLETE- PE­RE­CHE Mar­ta Marques și Pau­lo Almeida s-au cu­nos­cut în tim­pul stu­di­i­lor, la Cen­tral Saint Mar­tins. Cei doi for­me­a­ză un cu­plu atât în sfe­ra pro­fe­si­o­na­lă, un­de e clar că sunt suflete-pe­re­che, dar și în viața per­so­na­lă. DE­NIM Sem­nă­tu­ră a ca­sei...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.