Inter­viu cu Oli­vi­er Polge, Cre­a­tor of Cha­nel Fra­gran­ces

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

CE­LE acest TREI lu­cru. ARO­ME Ele­men­tul SUNT STRUC­TU­RA­LE, de por­ni­re es­te MINIMALISTE apa de co­lo­nie ... Îmi hau­te, pla­ce for­mu­lă că ai punc­tat ca­re se învârte foar­te sim­plă, în ju­rul fresh, a ma­xi­mum dar nu cinci es­te me­ni­tă in­gre­di­en­te. să per­sis­te. Prin ur­ma­re, Aici eu ba­za mi-am es­te do­rit schim­ba­rea, for­mând un nu­cleu pu­ter­nic: ba­za ră­mâne li­ght, dar are ca­pa­ci­ta­tea de a su­sți­ne com­po­ziția și de a per­mi­te o evo­luție. MĂ GÂNDESC CĂ AI VI­ZI­TAT CE­LE TREI LO­CURI: BIAR­RITZ, DEAU­VIL­LE ȘI VENEȚIA … Sunt zo­ne pe ca­re le cu­nosc de­ja ex­trem de bine (râde). Dar nu așa am lu­crat de da­ta ace­as­ta, toc­mai pen­tru că nu re­gi­u­ni­le în si­ne au re­pre­zen­tat in­spi­rația par­fu­mu­ri­lor, ci sen­zația pe ca­re o evo­că ele. Mi-am do­rit să fac pur­tă­to­rul să-și spu­nă: „ Așa mi­roa­se atunci când ești în Pa­ris” sau „ Ace­as­ta es­te aro­ma ce ca­rac­te­ri­ze­a­ză Deau­vil­le.” DECI ES­TE UN CON­CEPT ABSTRACT. CHA­NEL ȘI ZO­NA ACE­AS­TA MERG BINE

ÎMPREU­NĂ. Exact, chiar așa es­te. Cu atât mai mult cu cât nu am pus de­ge­tul pe har­tă și apoi am dat naște­re unei aro­me spe­ci­fi­ce lo­cu­lui pe ca­re l-am ales. Am vrut să su­ge­rez o im­pre­sie, de aici ide­ea de abstract sau de lip­să de pre­ci­zie. CA­RE ES­TE LO­CUL LES EAUX DE CHA­NEL ÎN PA­TRI­MO­NI­UL OLFACTIV AL CA­SEI? Les Eaux ce­le­bre­a­ză sim­pli­ta­tea într-o ma­ni­e­ră so­fis­ti­ca­tă și adau­gă un strop de le­je­ri­ta­te în per­so­na­li­ta­tea pur­tă­to­ru­lui. CREAREA CO­LE­CȚI­EI A ȚI­NUT DE ZO­NA VIZUALULUI, NU S-A RAPORTAT LA FO­RȚA CREIERULUI SAU LA CEA A NASULUI. SAU A FOST, MAI DE­GRA­BĂ, O JUXTAPUNERE

ÎNTRE CE­LE DO­UĂ „EMISFERE”? Nu, nu a fost vi­zual (râde). Când gândesc un par­fum, mă de­dic în to­ta­li­ta­te mi­ro­su­lui. În ce­ea ce pri­vește in­spi­rația, cred cu tă­rie că sun­tem co­nec­tați cu un anu­me sen­ti­ment și cu o abi­li­ta­te. Dar ce­ea ce-ți con­fe­ră mo­ti­vația sau ide­ea poa­te ve­ni din­tr-o fo­to­gra­fie, din­tr-un su­venir, din­tr-un loc și așa mai de­par­te. CÂT TIMP AI LU­CRAT LA ACE­AS­TĂ CO­LE­CȚIE ȘI CÂND AI ȘTI­UT CĂ ARO­ME­LE SUNT

FINALE? Am înce­put să lu­crez acum apro­xi­ma­tiv doi ani și ju­mă­ta­te. Pro­ce­sul es­te di­fi­cil, da­că luăm în cal­cul toa­te eta­pe­le, de la cea a ideii și până la cea fi­na­lă. Acum a fost di­fe­rit pen­tru că le-am gândit pe toa­te trei în ace­lași timp. Dar oda­tă ce te apuci de lu­cru și ai în min­te o idee cla­ră, faci schim­bări sub­ti­le de at­mos­fe­ră ol­fac­ti­vă, to­tul înce­pe să se le­ge – fațe­te­le și in­gre­di­en­te­le co­mu­ni­că între ele așa cum tre­bu­ie. La fi­nal, si­mți. Im­por­tant pen­tru mi­ne a fost să mă asi­gur în mod con­stant că

ce­le trei par­fu­muri se me­nțin di­fe­ri­te unul față de ce­lă­lalt. CE ES­TE MAI IM­POR­TANT PEN­TRU TI­NE: SĂ CRE­E­ZI UN PAR­FUM ATEMPORAL SAU CE­VA NOU? ÎN LES EAUX DE CHA­NEL AM SI­MȚIT CARACTERUL UNI­VER­SAL, FILOSOFIA CLA­SI­CĂ CHA­NEL, DAR ȘI FAC­TO­RUL DE NOUTATE. La Cha­nel es­te im­por­tant să nu ră­mâi nos­tal­gic, ci să sur­prin­zi pre­zen­tul și să te agăți de el, să iei în con­si­de­ra­re lu­mea din zi­ua de astă­zi, fă­ră a te înca­dra cu exac­ti­ta­te într-o ten­di­nță. De­oa­re­ce une­ori apar di­re­cții, chiar și în uni­ver­sul olfactiv, ca­re sunt mult prea an­co­ra­te într-o pe­ri­oa­dă exac­tă din is­to­rie. Ca ma­es­tru par­fu­mi­er, tre­bu­ie să dai naște­re unei aro­me ca­re să nu fie „out of fashion”, dar ca­re să tre­a­că tes­tul tim­pu­lui, to­to­da­tă. CA­RE DIN­TRE CE­LE TREI ARO­ME CRE­ZI CĂ VA FI CEA MAI APRE­CIA­TĂ? ÎN RO­MÂNIA SIMT CĂ VA ATRA­GE VENI­SE, DE­OA­RE­CE ARE CARACTERUL FE­MI­NIN

EX­TREM DE PRO­NU­NȚAT. Hmm, o să ve­dem în câți­va ani da­că ai drep­ta­te (râde). În pri­vi­nța no­te­lor, eu cred că Biar­ritz are po­te­nția­lul de a fi bes­tsel­ler, ur­mat înde­a­proa­pe de Veni­se; fi­ind o idee mai le­jer, cu si­gu­ra­nță va cap­ta mai mul­te si­mțuri. Dar, la fi­na­lul zi­lei, Veni­se se sim­te cel mai preg­nant din­tre ce­le trei.

GA­MA LES EAUX DE CHA­NEL NU ES­TE DE­DI­CA­TĂ EX­CLU­SIV FE­MEI­LOR … Nu me­nți­o­năm că ce­le trei par­fu­muri sunt pen­tru fe­mei sau pen­tru băr­bați. Cred că oa­me­nii au abi­li­ta­tea de a ale­ge sin­guri par­fu­mul ca­re să le com­ple­te­ze per­so­na­li­tăți­le. Ce­ea ce mă bu­cu­ră es­te că gus­tu­ri­le au de­venit flu­i­de; băr­bații poar­tă acum no­te de tran­da­fir, ce­ea ce nu s-ar fi întâmplat în ur­mă cu 100 de ani, de pil­dă. Nu mai es­te to­tul alb sau ne­gru și s-a cre­at o zo­nă de echi­li­bru pe ca­re eu o ur­mez înde­a­proa­pe. În ca­zul Ga­bri­el­le, nu-mi pot ima­gi­na un băr­bat pur­tând un ames­tec de pa­tru flori al­be, dar atunci când vor­bim des­pre Les Eaux, cu va­le­nțe mult mai fresh, se­xul nu mai dic­te­a­ză ale­ge­rea.

Ga­ma Les Eaux de Cha­nel es­te dis­po­ni­bi­lă în Ro­mânia înce­pând cu 1 iu­nie, în ex­clu­si­vi­ta­te în Cha­nel Espa­ce Be­au­té din Bă­neasa Shop­ping Ci­ty (EDT, 125 ml).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.