No­ul re­tro

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

Ge­ne­rația 60s a înce­put să uti­li­ze­ze ter­me­nul „re­tro’’ ca să des­crie fas­ci­nația pe ca­re o gă­sea într-o cu­tie bo­ga­tă în lu­cruri ve­chi, fă­ră să bă­nu­ias­că, pro­ba­bil, că no­ul val re­tro va des­crie fix va­lo­ri­le lor. Ce înse­am­nă, de fapt, no­ul re­tro? Să cauți în la­da bu­ni­cii toa­te pi­e­se­le ace­lea pe ca­re le ad­mi­rai, dar pe ca­re cre­de­ai că nu vei avea ni­ci­o­da­tă oca­zia să le po­rți și tu. Ne re­fe­rim la fus­te­le mi­di, la că­măși­le cu fun­dă, la ge­nți­le mi­cuțe con­ce­pu­te înain­tea erei te­le­fo­nu­lui-gi­gant, la șo­se­te­le de­li­ca­te din ly­cra, la oche­la­rii cu ra­me su­pra­di­men­si­o­na­te din plas­tic, la brăță­ri­le ma­si­ve ro­tun­de și, bi­neînțe­les, la ba­tic. Toa­te pur­ta­te cu tri­co­uri lar­gi, pan­to­fi sport, je­a­nși sau ori­ce cre­zi că le va tran­spu­ne din și­fo­ni­e­rul scăl­dat în aro­ma naf­ta­li­nei di­rect în mij­lo­cul pe­tre­ce­ri­lor hip­ster, ca cen­tre de ma­re in­te­res pen­tru par­ti­ci­pa­nți. Céli­ne, Gucci, Antonio Marras, Car­ven și mul­te alte nu­me mari au înce­put pro­ce­sul cu sty­lin­guri com­ple­xe și idei ca­re îți vor da pes­te cap gar­de­ro­ba.

HIP­STER Băi­eții de la The Sta­tus Quo s-ar fi bu­cu­rat și acum de mo­da hip­ster, așa cum au fă­cut-o în anii ’60. Pan­ta­loni Alyx Stu­dio, stylebop.com, 4 057 lei; Ge­an­tă Bur­ber­ry, 4 798 lei

CA O DI­VĂ Ju­dy Gar­land es­te unul din­tre nu­me­le em­ble­ma­ti­ce ale ani­lor ’50-’60, în pri­mul rând grație ca­ri­e­rei, dar și ima­gi­nii sa­le. Că­mașă Ba­len­cia­ga, stylebop.com, 8 322 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.