ma­rie clai­re in­ter­na­ţi­o­nal

Lu­mea vă­zu­tă prin 34 de ediții in­ter­nați­o­na­le

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Aus­tra­lia MA­TER­NI­TA­TE

Le­gă­tu­ra din­tre o ma­mă și co­pil are o pu­te­re greu de ex­pri­mat în cu­vin­te. Re­lația poa­te fi im­per­fec­tă, tran­sfor­ma­toa­re, une­ori trau­ma­ti­zan­tă, alte­ori blândă. Întot­de­au­na uni­că. Pen­tru a săr­bă­tori zi­ua ma­mei, no­uă fe­mei au vor­bit des­pre iu­bi­rea pen­tru co­pi­ii lor.

Fran­ţa O STARE BIZARĂ

Te-ai si­mțit vre­o­da­tă ca o im­pos­toa­re la lo­cul de mun­că ? Ca și cum nu ești su­fi­ci­ent de bună, de ca­li­fi­ca­tă, de in­te­li­gen­tă, că nu me­riți să ai jo­bul res­pec­tiv, și că toa­tă lu­mea își dă se­a­ma de asta? De un­de vi­ne ace­as­tă fri­că trăi­tă de mul­te fe­mei, ca­re le afec­te­a­ză se­ri­os per­for­ma­nțe­le la mun­că ?

U.K. DRA­GOS­TE CU FO­RȚA

Fo­to­gra­fa Tas­ne­em Alsul­tan și-a pe­tre­cut ul­ti­mii trei ani do­cu­men­tându-se des­pre fe­mei­le din Ara­bia Sau­di­tă, ca­re trăi­esc sub un re­gim de opre­si­u­ne mas­cu­li­nă. Pen­tru ele, cen­tre­le de de­te­nție sau că­să­to­ri­i­le aran­ja­te sunt la or­di­nea zi­lei. Însă, așa cum se poa­te ve­dea și din fo­to­gra­fi­i­le fă­cu­te de Tas­ne­em, la­nțu­ri­le încep să se mai slă­be­as­că.

U.S.A AU VĂ­ZUT MOAR­TEA CU OCHII

Înain­te de 14 fe­brua­rie 2018, Sa­rah Chad­wick (16 ani), Ja­clyn Co­rin (17 ani) și De­la­ney Tarr (17 ani) erau niște ado­les­ce­nți cu pre­o­cu­pări nor­ma­le, ca­re învățau la un li­ceu din Flo­ri­da. Du­pă ce unul din­tre co­le­gii lor a omo­rât cu un pis­tol 17 co­le­gi în șa­se mi­nu­te, iar ei au su­pra­vi­ețu­it, viața lor s-a schim­bat de­fi­ni­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.