Spic de GRÂU

Ne vi­săm de­ja în va­ca­nță, sub soa­re­le TOSCANEI. Bum­ba­cul și MĂTASEA în nua­nțe des­chi­se com­ple­te­a­ză spi­ce­lor per­fect de grâu AURIUL

Marie Claire (Romania) - - First -

1 DE FILM Cu si­gu­ra­nță că și tu ți-ai ima­gi­nat de mul­te ori o sce­nă ro­man­ti­că de film tran­spu­să în viața re­a­lă, în ca­re pro­ta­go­nis­ta ale­ar­gă pe un câmp, pur­tând o ro­chie cu vo­la­ne. Ro­chie Chloé, far­fet­ch.com, 11 339 lei

2 ACCESORI I Din­tr-un out­fit cu in­flue­nțe sport, nu poa­te lip­si toc­mai șap­ca. Ale­ge o nua­nță aprin­să, ca­re să îți evi­de­nți­e­ze tră­să­tu­ri­le. Șap­că Ve­te­men­ts, myt­he­re­sa.com, 1 167 lei

3 OLFACTIV Fla­co­nul ico­nic, șic, al Sig­no­ri­na se mi­cșo­re­a­ză, con­tu­rându-se într-un cub din sti­clă preți­os, de 20 ml, de­co­rat cu le­gen­da­ra fun­diță Va­ra a ca­sei. Mini Sig­no­ri­na Ele­gan­za, Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo, EDP/EDT, 20 ml, 169 lei

4 RE­LA­XA­RE Ale­ge pi­e­se cât mai co­mo­de, din ma­te­ria­le na­tu­ra­le pre­cum bum­ba­cul sau mătasea, pen­tru a te bu­cu­ra de zi­le­le de va­ca­nță așa cum se cu­vi­ne. Pan­ta­loni Va­len­ti­no, 4 152 lei

5 SIM­PLI­TA­TE Se spu­ne că tre­bu­ie să ne bu­cu­răm de lu­cru­ri­le sim­ple, cum ar fi un top ra­fi­nat într-o nua­nță pa­lă de roz, com­ple­ta­tă de un de­ta­liu dan­te­lat, nu-i așa? Blu­ză Va­len­ti­no, 4 571 lei

6 PE PODIUM Jac­que­mus se in­spi­ră per­ma­nent din pei­sa­jul ru­ral fran­cez. Din sa­tul pă­ri­nți­lor până pe cel mai im­por­tant podium din Pa­ris, pă­lă­ri­i­le din paie au fost rein­ter­pre­ta­te și tran­sfor­ma­te în ope­re de ar­tă.

7 CRE­A­TIV Ca­dre­le ro­man­ti­ce nu îi la­să in­di­fe­re­nți nici pe de­sig­neri, ca­re in­ves­tesc toa­tă cre­a­ti­vi­ta­tea în pi­e­se sta­te­ment, cum ar fi oche­la­rii cu ra­me din­tr-o tex­tu­ră lem­noa­să. Oche­lari Dol­ce&gab­ba­na, 12 361 lei

8 PLIM­BA­RE Iu­bim plim­bă­ri­le lun­gi, pe stră­duțe­le îngus­te ale unui oraș ita­lian sau fran­cez. Pu­ne-ți vi­sul în apli­ca­re cu o pe­re­che de pa­puci foar­te co­mo­dă, dar fe­mi­ni­nă. Pa­puci Ma­ryam Nas­sir Za­deh, far­fet­ch.com, 2 645 lei

9 PIC­NIC O du­pă-amia­ză de va­ră, pe un câmp scăl­dat în ra­ze de soa­re. Am reușit să-ți re­dăm ima­gi­nea pic­ni­cu­lui per­fect? Nu ai ne­voie de­cât de o pă­tu­ră. Pă­tu­ră Mis­soni Ho­me, ama­ra.com, 1 529 lei

10 DE TOA­TE O ge­an­tă încă­pă­toa­re te aju­tă să as­cun­zi în ea tot ce ai ne­voie – o car­te, un bal­sam de bu­ze sau ori­ce mai poa­te apă­rea din­tr-un vin­ta­ge sto­re ca­re îți ie­se în ca­le într-una din­tre ex­cur­si­i­le ta­le. Ge­an­tă Shrim­ps, far­fet­ch.com, 1 395 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.