Car­tea vi­e­ţi­lor me­le De Alek­san­dar He­mon

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Vo­lu­mul au­to­bi­o­gra­fic spu­ne po­ves­tea lui He­mon, năs­cut în Sa­ra­je­vo și re­fu­giat de răz­boi la Chi­ca­go. Scri­i­to­rul se sim­te rupt între do­uă lu­mi, între ța­ra adop­ti­vă un­de se chi­nu­ie să-și gă­se­as­că de lu­cru și ța­ra pe ca­re o iu­bește, dar pe ca­re a fost fo­rțat s-o pă­ră­se­as­că. He­mon de­vi­ne scri­i­tor în no­ua lui ța­ră, tre­ce prin­tr-un di­vo­rț du­re­ros și pe­tre­ce luni în spi­tal, ală­turi de fi­i­ca lui bol­na­vă de can­cer. Edi­tu­ra Black But­ton Books

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.