Mo­tor, acți­u­ne

Marie Claire (Romania) - - Beauty Special -

Pen­tru a sta cât mai de­par­te de pre­si­u­nea so­cia­lă, Iri­na Ca­lo­mir, psi­ho­log cli­ni­cian și expert wel­lbeing spu­ne că pu­tem fa­ce ur­mă­toa­re­le lu­cruri:

1. Să co­nști­en­ti­zăm efec­te­le pe ca­re pre­si­u­nea rețe­le­lor de so­cia­li­za­re le are asu­pra noas­tră;

2. Să înțe­le­gem că ti­pa­re­le și nor­me­le de fru­mu­sețe sunt ne­re­a­lis­te pen­tru ma­jo­ri­ta­tea fe­te­lor și fe­mei­lor și se schim­bă de-a lun­gul tim­pu­lui;

3. Să știm că es­te nor­mal să ne com­pa­răm cu cei­la­lți – ni se întâmplă au­to­mat. Însă, cu cât sun­tem mai pre­ze­nți în viața noas­tră, cu atât de­venim mai co­nști­e­nți atunci când si­mțim com­pa­rația și pu­tem re­do­bândi con­tro­lul asu­pra noas­tră;

4. Să in­ter­na­li­zăm fap­tul că va­loa­rea noas­tră ca fe­mei nu es­te le­ga­tă de mo­dul în ca­re ară­tăm, ci mai de­gra­bă de cum va­lo­ri­zăm impor­ta­nța ima­gi­nii cor­pu­lui;

5. Să ne dăm se­a­ma că, atunci când ima­gi­nea noas­tră de si­ne es­te foar­te in­flue­nța­tă de stan­dar­de și de ti­pa­re, avem ne­voie să de­pu­nem ener­gie mai ma­re pen­tru a ne re­gă­si pe noi înse­ne;

6. Să ne amin­tim că schim­bă­ri­le aduc fe­ri­ci­rea pe ter­men scurt și con­te­a­ză mai de­gra­bă ce simt și ce fac. Con­te­a­ză mai mult da­că eu cred des­pre mi­ne că sunt fru­moa­să și atră­gă­toa­re de­cât da­că mi se con­fir­mă acest lu­cru când sunt com­pa­ra­tă cu un stan­dard de fru­mu­sețe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.