CU SAU FĂ­RĂ operații estetice?

Lif­ting FACIAL. Ri­no­plas­tie. Implan­turi. LIPOASPIRAȚIE. Li­po­fi­ling. Ble­fa­ro­plas­tie. Lif­tin­guri. in­ter­venți­i­le pro­pu­se chi­rur­gia Sunt doar câte­va din­tre de mo­der­nă, ape­le­a­ză mul­te fe­mei la ca­re din ce în ce mai

Marie Claire (Romania) - - Beauty Special - DE ANDRE­EA CIPCĂ

Fe­mei­le vor să fie fru­moa­se pen­tru cei din jur, fie că re­cu­nosc asta, sau nu. Pen­tru băr­bați, de ce­le mai mul­te ori. Exis­tă încă (din pă­ca­te) ace­as­tă men­ta­li­ta­te că băr­bații tre­bu­ie să fie un pic mai fru­moși de­cât dra­cul, însă fe­mei­le tre­bu­ie să fie scoa­se din cu­tie. Doar că astă­zi, ace­as­tă ex­pre­sie înse­am­nă cu to­tul altce­va de­cât însem­na, de pil­dă, pen­tru ma­me­le noas­tre. A tre­cut de­mult vre­mea în ca­re fe­mei­le se mu­lțu­me­au cu o ro­chie no­uă, cu o coafură di­fe­ri­tă sau cu un ma­chiaj sub­til, atunci când voiau să schim­be ce­va la ele, să se înfru­mu­sețe­ze. Astă­zi, chi­rur­gia plas­ti­că pro­pu­ne so­luții ca­re schim­bă to­tal prin­ci­pi­i­le estetice de acum do­uă­zeci de ani și cre­e­a­ză stan­dar­de noi de fru­mu­sețe. Ce pă­re­re au băr­bații des­pre toa­te aces­te ajus­tări efec­tua­te, de mul­te ori, cu bis­tu­ri­ul?

Ra­du, pro­ject ma­na­ger, 37 de ani

Pre­fer fe­mei­le fă­ră operații estetice. De­si­gur, exis­tă fe­mei ca­re au fost ne­voi­te să fa­că di­ver­se re­con­stru­cții în ur­ma unor bo­li sau ac­ci­den­te. Atunci e un ca­pi­tol se­pa­rat. Însă con­si­der că fi­e­ca­re ver­ge­tu­ră de pe ori­ce par­te a cor­pu­lui soți­ei me­le e semn al iu­bi­rii enor­me și al sa­cri­fi­ci­u­lui pe ca­re l-a fă­cut pen­tru co­pi­ii noștri. Ri­du­ri­le îmi aduc amin­te și de mo­men­te­le în ca­re am râs în ho­ho­te împreu­nă, și de cli­pe­le de ma­re tris­tețe sau de încer­că­ri­le gre­le. Imper­fe­cți­u­nea e cea mai fru­moa­să ca­li­ta­te a oa­me­ni­lor.

Ga­bri­el, sce­na­rist, 28 de ani

Eu cred cu tă­rie că fi­e­ca­re om are drep­tul să fa­că ab­so­lut tot ce do­rește în viață. Si­gur, ace­as­tă fra­ză a de­venit un șa­blon, însă acest lu­cru nu îi știr­bește din ade­văr. Da­că e să mă re­fer la gus­tu­ri­le me­le, nu am ni­cio pro­ble­mă da­că o fe­meie are implan­turi sau nu. Nu acest as­pect mă in­te­re­se­a­ză la o po­te­nția­lă par­te­ne­ră. Si­gur, pri­vind din afa­ră, pot spu­ne cu ușu­ri­nță că fe­mei­le ca­re ape­le­a­ză la operații estetice sunt mai ne­si­gu­re de­cât ce­le ca­re își ac­cep­tă cor­pul fă­ră să sim­tă ne­voia să-și fa­că îmbu­nă­tățiri. Însă

ace­as­tă com­pa­rație o pot ex­tin­de și la mo­dul în ca­re o per­soa­nă se îmbra­că, la apar­ta­men­tul/ca­sa/mași­na pe ca­re o are, la mo­dul în ca­re vor­bește, la as­pec­tul pro­fi­lu­lui ei de Fa­ce­book sau Insta­gram. Trăim într-o lu­me ca­re se ba­ze­a­ză pe apa­re­nțe, iar noi, ca in­di­vi­zi, in­di­fe­rent că sun­tem băr­bați sau fe­mei, încer­căm, pe cât po­si­bil, să fim ac­cep­tați de că­tre grup. Și, din când în când, une­ori fă­ră să ne dăm se­a­ma, epa­tăm. Unii din­tre noi mai mult, alții mai puțin. Iar în fi­nal, da­că ar fi să aleg între o dom­nișoa­ră ca­re toc­mai și-a pus si­li­con pe fe­se și una ca­re nu a căl­cat în viața ei în ca­bi­ne­tul doc­to­ru­lui es­te­ti­cian, aș ale­ge-o pe cea cu ca­re simt o anu­mi­tă chi­mie.

Ma­rian, in­gi­ner, 35 de ani

Îmi plac fe­mei­le ca­re au încre­de­re în ele și ca­re ara­tă bine, re­cu­nosc. Iar da­că un de­fect fi­zic te fa­ce să nu te si­mți bine în pi­e­lea ta, nu mi se pa­re ni­mic în ne­re­gu­lă să-l co­rec­te­zi, da­că asta îți poa­te crește sti­ma de si­ne. Îmi plac fe­mei­le cu sânii mari și nu mă de­ran­je­a­ză da­că nu sunt așa de la na­tu­ră, ci au fost obți­nuți prin­tr-o ope­rație. Inje­cți­i­le cu Bo­tox sau acid hya­lu­ro­nic în bu­ze, pe de altă par­te, nu îmi plac. Cre­e­ză un efect prea pro­nu­nțat, vi­zi­bil, și fac ca tră­să­tu­ri­le să-și piar­dă din mo­bi­li­ta­te, din ex­pre­si­vi­ta­te. Cu asta nu cred că sunt de acord.

Adrian, spe­cia­list în vânzari, 33 de ani

Nu mă dau în vânt du­pă ide­ea de ope­ra­ţii estetice al că­rui unic scop es­te mo­di­fi­ca­rea as­pec­tu­lui lă­sat de Ma­ma Na­tu­ră. Da­că însă sunt fă­cu­te atât de bine încât să nu fie vi­zi­bi­lă in­ter­ven­ţia, evi­dent, n-am cum să-mi dau se­a­ma. În ori­ce caz, pre­fer fe­mei­le na­tu­ra­le. De­ge­a­ba încerci să te înfru­mu­se­ţe­zi in­stant, con­si­der că e mult mai bine să te obișnu­i­eş­ti cu ce ţi s-a dat. Cred că ide­al ar fi da­că fe­mei­le s-ar obiş­nui cu cor­pul pe ca­re îl au, în loc să încer­ce di­fe­ri­te mo­di­fi­cări cu aju­to­rul ope­rați­i­lor. De­şi mul­te din­tre in­ter­ven­ţii pot fi fă­cu­te la li­mi­ta bu­nu­lui-si­mț, fă­ră să ai­bă un re­zul­tat stri­dent, tot am sen­za­ţia că le alun­gă na­tu­ra­le­ţea. Iar sen­zația mea es­te că fe­mei­le ca­re ape­le­a­ză la pro­ce­duri estetice com­pli­ca­tea par mai îmbă­trâni­te, du­pă ce ajung să se tran­sfor­me așa cum și-au do­rit.

Iu­lian, ar­hi­tect, 42 de ani

Lă­sând la o par­te de­fec­te­le (ce­le din naște­re sau cau­za­te de ac­ci­den­te) ce pot fi co­rec­ta­te prin teh­no­lo­gia exis­ten­tă, ope­rați­i­le cu implan­turi de si­li­coa­ne, bo­to­xul și res­tul pro­ce­du­ri­lor de înfru­mu­seța­re es­te­ti­că mi se par fă­ră rost și, în plus, aten­te­a­ză la să­nă­ta­te. Apor­tul me­dia și ac­ce­sul ma­siv la in­for­mații de ge­nul po­ze­lor, vi­de­o­cli­pu­ri­lor, fil­me­lor, a de­na­tu­rat con­cep­tul de fru­mu­sețe a in­di­vi­du­lui. Cred că de aici a apă­rut și ne­bu­nia cu ope­rați­i­le estetice ca­re, în mul­te ca­zuri de­vin ines­te­ti­ce. Și, în ace­lași timp, ten­di­nța de a de­ve­ni ci­ne­va sau ce­va ce nu ești de fapt. Am vă­zut un do­cu­men­tar ca­re încer­ca să iden­ti­fi­ce con­cep­tul de fru­mos între oa­meni. Ca­re sunt cri­te­ri­i­le du­pă ca­re oa­me­nii spu­neau des­pre alții că sunt mai fru­moși sau mai puțin fru­moși. Prin son­da­je, tes­te și sta­tis­tici s-a do­ve­dit că cel mai im­por­tant cri­te­riu era si­me­tria (feței, cor­pu­lui, mem­bre­lor). Pe vre­muri, erau con­si­de­ra­te fru­moa­se fe­mei­le cu pă­rul lung, ba­zi­nul lat și fun­dul ma­re. Dă­de­au im­pre­sia că sunt să­nă­toa­se și fer­ti­le, nu se pu­nea ac­cen­tul pe mă­ri­mea sâni­lor (cu­nosc eu pe ci­ne­va ca­re cre­de altce­va).

Phil­lip, de­sig­ner, 28 de ani

Agre­ez ope­rați­i­le estetice, ca ori­ce alt mij­loc de înfru­mu­seța­re, de alt­fel, în ca­zul în ca­re nu sunt exa­ge­ra­te sau lip­si­te de gust. Cu­nosc fe­mei ca­re au operații de mă­ri­re a sâni­lor și cu­nosc de­o­po­tri­vă exem­ple po­zi­ti­ve, dar și ne­ga­ti­ve. Nu-mi ima­gi­nez că exis­tă o fe­meie per­fec­tă. Cred că o fe­meie ca­re se iu­bește cu ade­vă­rat te fa­ce să o iu­bești in­di­fe­rent da­că are operații estetice sau nu. La fel es­te și cu ki­lo­gra­me­le în plus. Când o in­ter­venție es­te fo­lo­si­tă ca mij­loc de a atra­ge ate­nția, de ce­le mai mul­te ori pro­ba­bil că efec­tul es­te cel scon­tat. Sâni sau bu­ze prea mari atrag ate­nția, au­to­mat. Nu sunt ipo­crit, re­cu­nosc, o să mă uit du­pă o fe­meie ca­re-mi pla­ce sau ca­re mă in­tri­gă. Pro­ba­bil că mo­ti­ve­le pen­tru ca­re fe­mei­le ape­le­a­ză la operații estetice sunt di­fe­ri­te. Une­le o fac din cau­ze me­di­ca­le, alte­le doar estetice. To­tuși, în ge­ne­ral, cred că es­te vor­ba de mo­de­la­rea du­pă anu­mi­te stan­dar­de au­toim­pu­se, din do­ri­nța de a fi plă­cu­te de cei din jur, băr­bați sau fe­mei.

CRED CĂ o fe­meie ca­re se iu­bește CU te fa­ce ADE­VĂ­RAT să o iu­bești și tu, IN­DI­FE­RENT da­că are operații ESTETICE sau nu. LA FEL ES­TE și cu ki­lo­gra­me­le ÎN PLUS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.