De ME­SE­RIE: expert în FRU­MU­SEȚE

Ești me­reu cu OCHII pe ul­ti­me­le tren­duri de be­au­ty? NU IEȘI din ca­să NE­MA­CHIA­TĂ nici până la bu­ti­cul din co­lțul stră­zii? Poa­te e tim­pul să te gândești la o ca­ri­e­ră în do­me­niu

Marie Claire (Romania) - - @work - TEXT: ADRIANA MOSCU

Make-up ar­tist, hair­sty­list, blog­ger de be­au­ty, cos­me­ti­cian, es­te­ti­cian sau ma­na­ger al unui cen­tru SPA – po­si­bi­li­tăți­le de a lu­cra în in­dus­tria fru­mu­seții sunt ne­nu­mă­ra­te. Da­că te fas­ci­nea­ză tot ce ți­ne de ar­tă și sim­te­rie și îți pla­ce să lu­cre­zi cu oa­me­nii, s-ar pu­tea ca jo­bu­ri­le de mai sus să te in­te­re­se­ze. Fie că ești la înce­put de drum, fie că vrei să faci o schim­ba­re în ca­ri­e­ră, află ce pași tre­bu­ie să ur­me­zi pen­tru a lu­cra în sluj­ba fru­mu­seții. AFLĂ CE-ȚI PLA­CE SĂ FACI. Înce­pe cu înce­pu­tul: la ce te pri­ce­pi de mi­nu­ne? Îți pla­ce să lu­cre­zi cu mâi­ni­le și să te ocu­pi de as­pec­tul es­te­tic al alto­ra? Știi cum să-ți vin­zi pro­pria ima­gi­ne și ești ma­es­tră într-ale so­cia­li­ză­rii? Ți-ai pu­tea gă­si lo­cul într-un cen­tru SPA. Sau te-ai pu­tea si­mți ca pește­le-n apă ca om de vânzări. Ori poa­te că ai vrea să încerci să-ți de­mon­stre­zi ta­len­tul ca PR pen­tru un brand de be­au­ty sau ca buyer pen­tru la­nțuri de ma­ga­zi­ne. Ori­ce te-ar ten­ta, pre­su­pu­ne să fii me­reu la cu­rent cu ul­ti­me­le tren­duri și apa­riții de pe piață. Plu­săm cu des­cri­e­rea câtor­va jo­buri în do­me­ni­ul fru­mu­seții, pen­tru a-l pu­tea ale­ge pe cel mai po­tri­vit pen­tru ti­ne: BE­AU­TY BLOG­GER. Es­te una din­tre ce­le mai noi pro­fe­sii din do­me­niu. Foar­te cău­ta­tă, pre­su­pu­ne mul­tă răb­da­re, per­se­ve­re­nță și en­tu­ziasm. Da­că-ți ie­se, sa­tis­fa­cți­i­le sunt pe mă­su­ra efor­tu­lui. Însă, pe cât de ofer­tant es­te în ma­te­rie de su­bi­ec­te, pe atât de cro­no­fag se va do­ve­di. Asi­gu­ră-te că ai tot tim­pul la dis­po­ziție pen­tru a-l crește și a-i oferi vi­zi­bi­li­ta­te. Va tre­bui să par­ti­ci­pi la eveni­men­te, să tes­te­zi ul­ti­me­le no­u­tăți, să cre­e­zi re­vi­ew-uri și, mai pre­sus de toa­te, să ai întot­de­au­na zâmbe­tul pe bu­ze și o ima­gi­ne im­pe­ca­bi­lă, din cap până-n pi­ci­oa­re – doar vor­bim des­pre fu­mu­sețe, nu? Da­că ești fas­ci­na­tă de in­fluen­ceri și adori să fii în cen­trul ate­nți­ei – atunci e jo­bul per­fect pen­tru ti­ne. Vei avea par­te de apa­riții me­dia, vei că­lă­tori pes­te tot în lu­me, vei pu­tea fi am­ba­sa­dor al unor bran­duri de be­au­ty. Un sfat de aur: vi­no cu ce­va fresh, di­fe­rit de al con­cu­re­nței. Cau­tă un un­ghi de abor­da­re unic, un con­cept ieșit din co­mun, pe ca­re toți să și-l do­re­as­că, dar la ca­re să ai ac­ces doar tu. Și, da, fo­to­gra­fia fa­ce cât 1 000 de cu­vin­te. Însă un clip vi­deo fa­ce cât 1 000 de fo­to­gra­fii. ANTREPRENOR ÎN DO­ME­NI­UL FRU­MU­SEȚII. Nu te lă­sa des­cu­ra­ja­tă de mul­ti­tu­di­nea de bran­duri de pe piață – su­pra­sa­tu­ra­rea exis­tă doar în apa­re­nță. De fapt, ge­ne­rați­i­le se schim­bă con­stant, iar pu­bli­cul se reînnoi­ește. În plus, un ade­vă­rat pa­si­o­nat de be­au­ty va fi întot­de­au­na ga­ta să încer­ce nu­me și for­mu­le noi. Da­că te-a pa­si­o­nat

chi­mia în școa­lă sau chiar ai stu­dii sau cur­suri în do­me­niu, ai pu­tea încer­ca să cre­e­zi o ga­mă no­uă de pro­du­se de be­au­ty. For­mu­le de suc­ces exis­tă și în Ro­mânia, iar tu le-ai pu­tea ur­ma exem­plul. Nu ui­ta: tren­du­ri­le bio/eco sunt în con­ti­nua­re pe val – ca­na­li­ze­a­ză-ți efor­tul spre ace­as­tă nișă. Ți­ne cont că ex­te­ri­o­rul es­te la fel de im­por­tant ca in­te­ri­o­rul: ale­ge un de­sign cat­chy pen­tru bran­dul tău nou înfi­i­nțat și cre­e­a­ză un me­saj pu­ter­nic – fie că e vor­ba des­pre cre­me, par­fu­muri sau măști de păr. BE­AU­TY EDITOR. Prin­ci­pa­la sar­ci­nă a unui re­dac­tor de fru­mu­sețe es­te să îmbra­ce în cu­vin­te po­tri­vi­te (și sin­ce­re!) pro­du­se­le de be­au­ty pe ca­re le pre­zin­tă într-o re­vis­tă, fie că e în on­li­ne sau în print. Ma­jo­ri­ta­tea be­au­ty edi­to­ri­lor au la ba­ză stu­dii în do­me­ni­ul scri­su­lui și dea­bia mai apoi cu­noști­nțe de be­au­ty. Ori­cum ar fi, es­te foar­te im­por­tant să-ți pla­că să scrii, să te ex­pri­mi fluent și să reușești să pă­trun­zi din­co­lo de eti­che­ta la­co­ni­că a pro­du­su­lui des­cris. Da­că vrei să fii si­gu­ră că jo­bul de be­au­ty editor ți se po­tri­vește, ia-ți o săp­tă­mână de con­ce­diu și so­li­ci­tă un in­ter­nship în ca­drul unei re­vis­te de re­nu­me. Ar pu­tea fi poar­ta ta des­chi­să că­tre o vi­i­toa­re ca­ri­e­ră în do­me­niu. DI­REC­TOR/MA­NA­GER SPA. Cen­tre­le de înfru­mu­seța­re și ce­le SPA sunt și vor fi întot­de­au­na la modă, iar cli­e­nții – me­reu dis­puși să la­se bani fru­moși pen­tru a ple­ca de-aco­lo cu un chip îngri­jit, un corp odih­nit și încre­de­rea de si­ne la co­te ma­xi­me. Da­că ai de­ja ex­pe­ri­e­nță pe un post de con­du­ce­re, poți încer­ca să-ți des­chi­zi pro­pri­ul SPA. La ma­re cău­ta­re sunt și cen­tre­le si­tua­te în sau în apro­pi­e­rea stați­u­ni­lor tu­ris­ti­ce ori bal­ne­o­cli­ma­te­ri­ce, ca­re pot pro­fi­ta de pe ur­ma bo­găți­i­lor na­tu­ra­le din zo­nă: ape ter­ma­le, nă­mol etc. Sfa­tul nos­tru: tra­te­a­ză-ți cli­e­nții așa cum ți-ai dori să fii tu tra­ta­tă, iar reuși­ta nu va întârzia să apa­ră. MAKEUP AR­TIST. Pen­tru un ast­fel de job, nu e su­fi­ci­ent să-ți pla­că ar­ta și cu­lo­ri­le, ci să ai un dram de ta­lent la gra­fis­me și mul­tă cre­a­ti­vi­ta­te. Exis­tă ne­nu­mă­ra­te cur­suri în do­me­niu – e de pre­fe­rat să ai o di­plo­mă acre­di­ta­tă, ast­fel încât cu­noști­nțe­le ta­le să fie du­bla­te de o ates­ta­re ofi­cia­lă și po­rți­le să ți se des­chi­dă mai ușor. Vei avea mult de lu­cru – iar we­e­ken­du­ri­le, pro­ba­bil cel mai mult. Ți­ne cont că va tre­bui să stai în pi­ci­oa­re între­a­ga zi, într-o po­ziție nu foar­te co­mo­dă. Însă un makeup ar­tist cu ade­vă­rat ta­len­tat nu va du­ce ni­ci­o­da­tă lip­să de cli­e­nți – dim­po­tri­vă. Sfat: da­că ești pa­si­o­na­tă de ci­ne­ma, pe cât ești de be­au­ty, poți încer­ca ma­chia­jul de fil­me: es­te la ma­re cău­ta­re cel pen­tru efec­te spe­cia­le și poa­te fi car­tea ta de vi­zi­tă pen­tru … Hol­ly­wood. HAIR­STY­LIST. Re­cu­nosc, am do­uă mâini stângi când vi­ne vor­ba să-mi aran­jez pă­rul. Da, fac par­te din acea ca­te­go­rie spe­cia­lă de per­soa­ne că­ro­ra nu le ie­se nici mă­car o coa­dă-spic. Dar ador să mă las răs­făța­tă de mâi­ni­le pri­ce­pu­te ale unui hair­sty­list. Iar cei cu ade­vă­rat pro­fe­si­o­niști nu se gă­sesc pe toa­te dru­mu­ri­le. Pen­tru o ast­fel de me­se­rie, îți tre­bu­ie răb­da­re, cre­a­ti­vi­ta­te, înde­mâna­re și mul­tă prac­ti­că. Tre­bu­ie să te pri­ce­pi să ve­zi în spațiu, să an­ti­ci­pe­zi, să fii ga­ta să oferi tip­suri pen­tru toa­te ti­pu­ri­le de păr, să știi cu pre­ci­zie ce nua­nță de ten are cli­en­tul din fața ta și ce to­nuri de cu­lori i se po­tri­vesc. Și, mai pre­sus de toa­te, să ții pen­tru ti­ne se­cre­te­le ca­re-ți vor fi împăr­tăși­te. Vor fi pe cât de mul­te, pe atât de sur­prin­ză­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.