Trăi­ește mai să­nă­tos

SAU CUM UN SMARTWATCH TE AJU­TĂ SĂ-ȚI ÎMBU­NĂ­TĂȚEȘTI VIAȚA. NOI L-AM TES­TAT!

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

Câte din­tre voi s-au gândit, cel puțin o da­tă, că un smartwatch es­te un moft? Da­că nu ești nea­pă­rat pa­si­o­na­tă de gad­get-uri, e foar­te po­si­bil să te gândești că nu ai ne­voie de încă un de­vi­ce, de încă un încăr­că­tor, de încă un ce­as – fie el și smart. Și încă o între­ba­re: câte din­tre voi s-au răz­gândit du­pă ce au pur­tat un smartwatch pen­tru o zi?

Pen­tru că, de fapt, asta e re­a­li­ta­tea: cel mai bun mod prin ca­re îți dai se­a­ma că da, chiar ai ne­voie de un smartwatch, es­te să îl tes­te­zi. Și asta ni s-a întâmplat și no­uă, în re­da­cție, cu Fit­bit Ver­sa, ca­re es­te abia lan­sat. Ce­a­sul ne spu­ne câți pași fa­cem într-o zi - și, cum­va, de asta ne era te­a­mă. Chiar da­că nu avem ex­clu­siv o mun­că de bi­rou, pe­tre­cem des­tul de mult timp în fața com­pu­te­ru­lui. Însă, cel puțin în ca­zul nos­tru, au fost vești bu­ne: de obi­cei, chiar fa­cem cei 10 000 de pași re­co­man­dați pen­tru o viață să­nă­toa­să. Și ne-am se­tat ce­a­sul să ne anu­nțe da­că sunt ore în ca­re nu ne ri­di­căm de la bi­rou. Așa că, pe la fă­ră ze­ce, înce­pem să ne plim­băm, să luăm o mi­că pau­ză - și mai avem și un mo­tiv: e vor­ba de să­nă­ta­tea noas­tră! De fapt, asta es­te cel mai im­por­tant la Fir­bit Ver­sa: te aju­tă să duci o viață mai ac­ti­vă și, per an­sam­blu, mai bună. Îți spu­ne câte ore dor­mi și îți li­vre­a­ză da­te des­pre ca­li­ta­tea som­nu­lui tău. Ai chiar și an­tre­na­men­te vi­deo cu in­stru­cți­uni pas cu pas, di­rect pe ecra­nul ce­a­su­lui – însă aces­tea sunt adap­ta­te con­diți­ei ta­le fi­zi­ce, cu apli­cația Coa­ch. Poți pur­ta Fit­bit Ver­sa chiar și la înot: e încă o ac­ti­vi­ta­te ca­re va fi mă­su­ra­tă și înre­gis­tra­tă – ce­a­sul e re­zis­tent la apă, până la o adânci­me de 50 de me­tri. Și nu mo­ni­to­ri­ze­a­ză doat îno­tul, ci mai mult de 15 ac­ti­vi­tăți fi­zi­ce (de la pi­la­tes, yo­ga, până la kic­kbo­xing și ar­te ma­rția­le). Da­că vrei să slă­bești, te aju­tă și la asta: no­te­zi în apli­cația Fit­bit ce mă­nânci, câtă apă bei, iar la fi­na­lul zi­lei afli câte ca­lo­rii au însu­mat me­se­le ta­le, dar și câte ca­lo­rii ai con­su­mat. Mai mult, e un tool ca­re aju­tă cu­plu­ri­le ti­ne­re, ca­re vor să ai­bă co­pii, pen­tru că ai opți­u­nea de a mo­ni­to­ri­za ci­clul men­strual, ovu­lația, simp­to­me­le pre­men­stua­le etc. Dar, pe lângă toa­te astea, Fit­bit Ver­sa îți adu­ce și o do­ză im­por­tan­tă de dis­tra­cție. Mu­zi­că? Si­gur! Ce­a­sul me­mo­re­a­ză me­lo­di­i­le din co­le­cția ta per­so­na­lă și poa­te fi co­nec­tat la apli­cația De­e­zer. Ai și apli­cații pe ca­re le poți des­căr­ca în fun­cție de in­te­re­sul tău – de la sta­rea vre­mii până la ce­le ca­re mo­ni­to­ri­ze­a­ză cât al­cool ai con­su­mat :). Îți se­te­zi ce no­ti­fi­cări pri­mești pe te­le­fon: de la ape­luri, Sms-uri și până la no­ti­fi­că­ri­le din so­cial me­dia. Să nu ui­tăm că ce­a­sul e com­pa­ti­bil cu ori­ce te­le­fon (in­dif­fe­rent că are sis­tem Win­dows, Android sau ip­ho­ne), iar ba­te­ria ți­ne până la 4 zi­le. Fit­bit Ver­sa e un smartwatch com­plex, ca­re fa­ce mai mult de­cât ce am spus mai sus. Dar poa­te e mai im­por­tant la ce con­clu­zii am ajuns du­pă doar câte­va zi­le de fo­lo­si­re:

Fa­cem mai mul­tă mișca­re. Fun­cția ca­re nu­mă­ră pașii și tri­mi­te aler­te când tre­ce prea mult fă­ră să fa­cem mișca­re chiar ne mo­ti­ve­a­ză. Fa­cem și un fel de com­pe­tiție între noi și ne bu­cu­răm când pri­mim me­da­lia pen­tru 10 000 de pași;

Mer­gem mai rar cu lif­tul. Ce­le pa­tru eta­je pe ca­re le ur­căm pe scări sunt și ele mo­ni­to­ri­za­te – ar­dem ca­lo­rii și știm și exact câte;

Ce­le do­uă co­le­ge ca­re merg la sa­lă își mo­ni­to­ri­ze­a­ză exer­ciți­i­le cu Fit­bit Ver­sa;

Scri­em în apli­cație tot ce mâncăm și asta ne fa­ce să ale­gem mai mul­te ali­men­te să­nă­toa­se. Înain­te, nu eram atât de aten­te nici la ce mâncăm, nici la nu­mă­rul de ca­lo­rii; Bem mai mul­tă apă; Și nu mai fa­cem ex­ces de ca­fea. Ne bem ca­fe­aua di­mi­neața, even­tual încă una înain­te de ora 12. Și am aflat că dor­mim mai bine – ca­li­ta­tea som­nu­lui e și ea mo­ni­to­ri­za­tă; Ne ui­tăm mai puțin în te­le­fon. No­ti­fi­că­ri­le nu ne de­ran­je­a­ză, ba din con­tră: smartwatch-ul ne anu­nță când e ce­va ur­gent, așa că te­le­fo­nul nu ne mai de­ran­je­a­ză în șe­di­nțe. Aces­tea sunt doar câte­va din con­clu­zi­i­le noas­tre du­pă ce am tes­tat Fir­bit Ver­sa. Ar mai fi mul­te de spus. De exem­plu, alar­ma ca­re te tre­zește di­mi­neața: o poți se­ta să nu su­ne. Ce­a­sul doar vi­bre­a­ză ușor la mâna ta și nu tre­zește toa­tă fa­mi­lia. Dar cel mai bine ar fi să-l tes­te­zi și tu; vei des­co­peri ca­re sunt ace­le lu­cruri ca­re-ți plac și ca­re te aju­tă să trăi­ești mai să­nă­tos. Pen­tru că, în fi­nal, asta es­te cel mai im­por­tant.

... am încer­cat să re­de­fi­nim ro­man­tis­mul prin in­ter­me­di­ul câtor­va pi­e­se cu li­nii ge­o­me­tri­ce sau abstracte, dar și al unor tex­turi de­li­ca­te, pre­cum tu­lul sau pe­ne­le. Pen­tru a su­sți­ne neo ro­man­tis­mul, am ales o lo­cație cât se poa­te de po­tri­vi­tă pen­tru o plim­ba­re în ca­re fru­mu­sețea de­vi­ne mai de­gra­bă o stare de spi­rit, se­ra Gră­di­nii Bo­ta­ni­ce din Bu­cu­rești, bo­ga­tă în spe­cii apar­te de plan­te. Mu­za noas­tră s-a in­te­grat per­fect în ele­ga­nța exo­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.