Les Eaux de Cha­nel, ODĂ adu­să emoți­i­lor

În fe­brua­rie, am fost in­vi­ta­tă de CHA­NEL să văd , în avan­pre­mi­e­ră, co­le­cția Les Eaux de Cha­nel, una din­tre ce­le mai im­por­tan­te lan­sări PAR­FU­MA­TE ale ca­sei, du­pă Ga­bri­el­le. Așa­dar, ia­tă-mă ALĂ­TURI de Oli­vi­er Polge, di­se­când ÎMPREU­NĂ ce­le trei noi ARO­ME , S

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

Nu­me­le Cha­nel nu se tra­du­ce nu­mai prin­tr-un pa­tri­mo­niu spec­ta­cu­los în ma­te­rie de par­fu­muri, ci și prin im­pre­vi­zi­bi­li­ta­te po­zi­ti­vă. Mai ales că, du­pă lan­sa­rea din toam­na tre­cu­tă a aro­mei Ga­bri­el­le, ca­re a venit în ur­ma a 15 ani de „pau­ză par­fu­ma­tă”, naște­rea unei noi co­le­cții dis­tinc­te atât de re­pe­de, pen­tru ca­re s-a lu­crat în pa­ra­lel la trei par­fu­muri, nu es­te ce­va des întâlnit. Vor­bim des­pre o per­for­ma­nță ab­so­lu­tă și, din nou, des­pre o mișca­re de ma­es­tru din par­tea lui Oli­vi­er Polge, Cre­a­tor of Cha­nel Fra­gran­ces. Atunci când am pri­mit in­vi­tația să merg la Pa­ris, tot ce știam era că Cha­nel înce­pe o no­uă aven­tu­ră ol­fac­ti­vă. Ni­mic mai mult, cum se întâmplă de obi­cei, iar sem­na­rea unui con­tract de con­fi­de­nția­li­ta­te asu­pra in­for­mați­ei la ca­re ur­ma să am ac­ces a îmbră­cat ex­pe­ri­e­nța într-un mis­ter ab­so­lut. Se anu­nțau do­uă zi­le cu sur­pri­ze, în ca­re cu­ri­o­zi­ta­tea și entu­zias­mul ur­mau să-mi fie „gâdi­la­te” abia spre fi­na­lul că­lă­to­ri­ei. Du­pă tot fe­lul de sce­na­rii pe ca­re mi le-am fă­cut în min­te (inițial, am bă­nu­it că se va lan­sa un par­fum mas­cu­lin), am ajuns la con­clu­zia că bran­dul va scrie din nou is­to­rie prin con­ti­nua­rea „mi­si­u­nii” de a o oma­gia pe Ga­bri­el­le. Și așa a fost, dar nu­mai pe de-o par­te. Pri­mul con­tact cu ga­ma Les Eaux de Cha­nel a fost la fel de im­pre­vi­zi­bil pre­cum ace­as­tă lan­sa­re. În ma­ga­zi­nul de bi­ju­te­rii din Pla­ce Van­dôme, am pășit într-o sa­lă ca­re adă­pos­tea, pe o ma­să uriașă, ce­le trei noi nu­me, ală­turi de fo­to­gra­fii su­ges­ti­ve cu in­gre­di­en­te­le și lo­cu­ri­le des­pre ca­re „vor­besc”. Trei lo­curi pe ca­re Ga­bri­el­le le-a iu­bit în ega­lă mă­su­ră, în ca­re s-a for­mat, a cres­cut și s-a re­la­xat sau în ca­re a luat-o de la înce­put. Ga­ma se tra­du­ce prin trei par­fu­muri uni­sex, di­fe­ri­te din punc­tul de ve­de­re al com­po­ziți­ei și al sen­zați­ei pe ca­re o tran­scend: Pa­ris-deau­vil­le (un uni­vers bit­ter, ver­de, gra­niță între pă­mânt și ma­re, prin no­te­le de flori de por­to­ca­le roșii, ulei de bu­su­i­oc, tran­da­fir, ia­so­mie și pa­ci­u­li), Pa­ris-veni­se (o in­fu­zie ori­en­ta­lă și pu­dra­tă, cu o sen­zație de bum­bac, acor­duri ci­tri­ce, iris, ne­ro­li, va­ni­lie și tran­da­fir Ge­ra­ni­um de Gras­se) și Pa­ris-biar­ritz (cea mai le­je­ră in­fu­zie, cu o va­le­nță ac­va­ti­că, însoți­tă de to­na­li­tăți su­cu­len­te de grep­frut, man­da­ri­ne, ve­ti­ver și lă­cră­mi­oa­re). Ga­ma „hau­te co­log­ne”, așa cum a des­cris-o Oli­vi­er Polge, re­pre­zin­tă o că­lă­to­rie ima­gi­na­ră, in­stan­ta­nee; prac­tic, acea pun­te de le­gă­tu­ră ca­re te aju­tă să te me­ta­mor­fo­ze­zi în lo­curi apar­te, să trăi­ești ex­pe­ri­e­nțe emoți­o­nan­te și să guști puțin din lu­mea lui Ga­bri­el­le. Se­cre­tul con­stă în ar­hi­tec­tu­ra com­po­ziți­i­lor, ca­re es­te ghi­da­tă de o pros­peți­me in­fi­ni­tă – acea pros­peți­me pe ca­re o si­mți când des­chi­zi fe­re­as­tra di­mi­neața, când mer­gi cu va­po­rul sau când te plim­bi pe ma­lul mă­rii. Iar sti­cle­le par­fu­mu­ri­lor vin să su­sți­nă ace­as­tă fi­lo­so­fie a că­lă­to­ri­i­lor – au un de­sign mi­ni­ma­list și so­fis­ti­cat de­o­po­tri­vă, iar pul­ve­ri­za­rea es­te una ae­ra­tă, prin di­fu­za­rea de mi­cro­pi­că­turi ce asi­gu­ră o per­sis­te­nță înde­lun­ga­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.