Cea mai bu­nă cre­mă an­ti-age DIN LU­ME es­te cea cu FAC­TOR de pro­te­cție so­la­ră, ca­re nu tre­bu­ie să lip­se­as­că din RU­TI­NA zil­ni­că. Am se­lec­tat pen­tru ti­ne for­mu­le­le ca­re ofe­ră un SCUT UV to­tal pen­tru pi­e­lea cor­pu­lui tău

Marie Claire (Romania) - - Be­au­ty -

1 Cre­mă Eve­ry­day Sun­scre­en, FPS 50, Su­per­goop! Play, 89 lei (Sep­ho­ra) Da­că ar tre­bui să des­criu pro­te­cția so­la­ră în câte­va cu­vin­te, aș de­nu­mi-o „ob­se­sia mea be­ne­fi­că”. Nu de alta, dar în tre­cut m-am lup­tat acerb cu agre­si­u­nea ra­diați­i­lor UV, iar în ur­ma unor dis­cuții cu me­dici der­ma­to­lo­gi am re­a­li­zat cât de de­vas­ta­toa­re pot fi con­se­ci­nțe­le la ni­vel cu­ta­nat. Prin ur­ma­re, nu tre­ce ni­cio zi (din an!) fă­ră apli­ca­rea unei loți­uni cu spec­tru larg. Cea mai re­cen­tă achi­ziție es­te cre­ma Eve­ry­day Sun­scre­en de la Su­per­goop!, cu o for­mu­lă wa­ter­proof, lip­si­tă de sul­fați și pa­ra­beni. Ace­as­ta înglo­be­a­ză teh­no­lo­gia Cel­lu­lar Res­pon­se, ce cu­prin­de an­ti­o­xi­da­nți pu­ter­nici (pro­te­je­a­ză con­tra ra­ze­lor UVA, UVB și IRA), un be­ta-glu­can unic (ofe­ră mai mul­tă hi­dra­ta­re de­cât aci­dul hia­lu­ro­nic), ex­trac­te na­tu­ra­le de lă­mâie, por­to­ca­lă, bu­su­i­oc și ulei de tran­da­fir, pen­tru un „efect pa­ra­so­lar” im­pe­ca­bil. Mă­dă­li­na Io­nes­cu, be­au­ty edi­tor 2 Spray pro­tec­tor in­vi­zi­bil, FPS 50, Idéal So­leil, Vi­chy, 56 lei Pe cât de mult iu­besc soa­re­le, pe atât de co­nști­en­tă sunt că nu es­te de­loc cel mai bun pri­e­ten al pi­e­lii. Și cum fo­to­ti­pul nu mă aju­tă foar­te mult la acest ca­pi­tol (am epi­der­ma des­chi­să la cu­loa­re și des­tul de sen­si­bi­lă), de înda­tă ce lu­mi­na se in­ten­si­fi­că, încep să aplic zil­nic pro­te­cție so­la­ră, evi­dent, din cap până-n pi­ci­oa­re. Și ce se poa­te po­tri­vi mai bi­ne cu pro­gra­mul meu încăr­cat da­că nu un spray pro­tec­tor in­vi­zi­bil, ca­re poa­te fi pul­ve­ri­zat ori­când? Idéal So­leil de la Vi­chy s-a mu­lat per­fect pe ne­voi­le me­le, pro­te­jând efi­ci­ent împo­tri­va acți­u­nii ra­ze­lor UV și neu­tra­li­zând efec­te­le stre­su­lui oxi­da­tiv. În plus, for­mu­la sa es­te le­je­ră, ca o bru­mă, deci nu la­să o pe­li­cu­lă la su­pra­fața pi­e­lii, ba chiar se com­por­tă ca un re­frai­chis­seur de­li­cat. Andre­ea Leța, fas­hi­on edi­tor 3 Ulei us­cat Age Sun, FPS 50, Gu­i­not (Top Li­ne), 272 lei Deși nu mă ex­pun la ra­ze­le ul­tra­vi­o­le­te nici in­co­rect, nici in­co­nști­ent, re­cu­nosc că pro­te­cția so­la­ră a de­venit un soi de lait­mo­tiv al ve­rii pen­tru mi­ne. De cu­rând, am tes­tat ulei­ul us­cat de la Gu­i­not și am fost ex­trem de încânta­tă de acți­u­nea sa. Prac­tic, a fost tot ce am avut ne­voie pen­tru a că­pă­ta un bronz să­nă­tos și uni­form: elas­to­pro­tec­ti­na pro­te­je­a­ză fi­bre­le elas­ti­ce, pre­venind re­la­xa­rea cu­ta­na­tă și apa­riția ri­du­ri­lor, com­ple­xul Cel­lu­lar Li­fe sti­mu­le­a­ză re­ge­ne­ra­rea ce­lu­la­ră, iar prin co­nți­nu­tul de me­la­ni­nă și lu­tei­nă, for­mu­la pro­du­su­lui con­tri­bu­ie la întă­ri­rea me­ca­nis­mu­lui na­tu­ral de apă­ra­re al pi­e­lii. Îți spun sin­cer, tre­bu­ie adău­gat pe lis­ta de be­au­ty must-ha­ve! Adria­na Mos­cu, coor­di­na­ting edi­tor 4 Loți­u­ne- gel Sun Be­au­ty, FPS 30, Lan­cas­ter, 134 lei (Sep­ho­ra) Da­că în me­di­ul ur­ban pre­fer tex­tu­ri­le le­je­re, ca­re pe­ne­tre­a­ză pi­e­lea aproa­pe in­stan­ta­neu, atunci când mă aflu la pla­jă nu fac ra­bat de pro­du­se­le tip hi­brid, ca­re pro­te­je­a­ză și co­lo­re­a­ză de­li­cat pi­e­lea în ace­lași timp. Iar ace­as­tă loți­u­ne Lan­cas­ter es­te, de de­par­te, ale­ge­rea ide­a­lă pen­tru mi­ne, de­oa­re­ce com­bi­nă efi­ci­ent teh­no­lo­gia in­fra­roșu ( pro­te­je­a­ză mai pre­sus de fil­tre­le UVA/ UVB, pen­tru a ga­ran­ta elas­ti­ci­ta­te și fer­mi­ta­te), com­ple­xul de Acti­va­re a Bron­zu­lui și age­nți hi­dra­ta­nți (țin la dis­ta­nță des­hi­dra­ta­rea, des­cua­ma­rea și sen­zația de us­că­ci­u­ne). Ce-mi mai pla­ce? Fap­tul că-mi îmbra­că pi­e­lea într-un voal com­plet de stră­lu­ci­re. Te­o­do­ra Mă­ră­ci­nea­nu, sti­list

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.