O va­ră ti­ne PEN­TRU

Marie Claire (Romania) - - Sumar - MARA COMAN, Re­dac­tor- șef, mara. coman@ bur­da. ro

Abia aștep­tam să vi­nă va­ra. E ano­tim­pul meu pre­fe­rat (deși chiar și eu simt că mă to­pesc la 40 de gra­de), însă, mai pre­sus de ori­ce, când mă gândesc la va­ră mă gândesc la timp li­ber. La un pic de re­la­xa­re. La o agen­dă mai puțin încăr­ca­tă. La con­ce­diu și la ma­re, de ca­re îmi e foar­te dor. Și pen­tru că va­ca­nțe­le me­le sunt de obi­cei ac­ti­ve − um­blu din­tr-un loc în altul și îmi do­resc să văd cât mai mul­te lo­curi −, am gri­jă să îmi re­zerv și câte­va zi­le li­be­re doar pen­tru mi­ne. Să stau aca­să. Să ci­tesc. Să uit în ce da­tă și în ce zi a săp­tă­mânii sun­tem. Să mă întâlnesc cu oa­meni dra­gi, cu ca­re n-am avut timp să vor­besc pe înde­le­te. Să dan­sez până di­mi­neața și să mă întorc aca­să când ră­sa­re soa­re­le. Să pe­trec timp sin­gu­ră, doar eu cu mi­ne. Și, în fi­nal, să mă plic­ti­sesc. Da­că bi­fez toa­te astea, e clar că mi-am încăr­cat ba­te­ri­i­le, că ni­ve­lul meu de ener­gie a cres­cut la loc și că sunt ga­ta să o iau de la ca­păt. Por­nind de la ide­ea că nu doar pen­tru mi­ne va­ra e si­no­ni­mă cu va­ca­nța, am pre­gă­tit o ediție ca­re să îndem­ne la re­la­xa­re. Ca­re să te fa­că să uiți puțin de toa­te lu­cru­ri­le de fă­cut, acea lis­tă lun­gă ca­re nu se ter­mi­nă ni­ci­o­da­tă, pen­tru că me­reu adau­gi câte ce­va. Știi ce? Poa­te că e tim­pul să te gândești la ti­ne. Să te de­co­nec­te­zi, mă­car pen­tru câte­va zi­le. Să ieși din ru­ti­nă. Poa­te chiar și din zo­na ta de con­fort. Să faci ce­va ce n-ai mai fă­cut ni­ci­o­da­tă. E po­si­bil să te între­bi de ce acum. Dar de ce nu? Da­că tot aște­pți mo­men­tul po­tri­vit, ei bine, amin­tește-ți că acel mo­ment e exact când vrei tu. mc

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.