Cam­pi­oa­ne la ino­vații IT

TREI ECHIPE de fe­te au ajuns în se­mi­fi­na­la in­ter­nați­o­na­lă TECHNOVATION CHAL­LEN­GE RO­MA­NIA by UPC, iar una din­tre ele va ple­ca în Si­li­con Val­ley, pen­tru a-și pre­zen­ta APLICAȚIA. Aces­ta es­te un proi­ect CA­RE OFE­RĂ fe­te­lor din TOA­TĂ LU­MEA opor­tu­ni­ta­tea să do­bâ

Marie Claire (Romania) - - News -

Prin Technovation Chal­len­ge, men­to­rii au fost învățați să con­du­că o echi­pă de fe­te cu vârste cu­prin­se între 10 și 18 ani, să tre­a­că prin toa­te eta­pe­le dez­vol­tă­rii unui pro­dus: brain­stor­ming, cre­a­rea unui pro­to­tip și pre­zen­ta­rea apli­cați­ei că­tre pu­bli­cul-țin­tă. Ker­nel Pa­nic, Mis­si­o­n4so­ci­e­ty și B.I.D.D. sunt ce­le trei echipe ale că­ror proi­ec­te au fost ana­li­za­te on­li­ne de ju­ri­ul in­ter­nați­o­nal Technovation Chal­len­ge în pe­ri­oa­da 1-17 iu­nie 2018. Echi­pa cu cel mai ma­re punc­taj obți­nut în Ro­mânia, Ker­nel Pa­nic, va mer­ge în Si­li­con Val­ley la Wor­ld Pit­ch cu aju­to­rul ofe­rit de com­pa­nia UPC, ca­re va spon­so­ri­za com­plet că­lă­to­ria. Ce­le cinci ele­ve de li­ceu din Bu­cu­rești (Andre­ea-bian­ca Mo­re­cuț, Ioa­na Ste­lea, Ana Ber­ca­ru, Ana Da­ria Hen­do­re­a­nu și Emma Chir­lo­mez) au pre­zen­tat o apli­cație ca­re are ca scop fa­ci­li­ta­rea co­lec­tă­rii se­lec­ti­ve a deșeu­ri­lor. Alin Chi­riac, CEO Adfa­ber, or­ga­ni­za­tor și Am­ba­sa­dor Nați­o­nal al pro­gra­mu­lui, a spus că anul aces­ta a fost unul cu ade­vă­rat spe­cial. „Au par­ti­ci­pat pes­te 400 de fe­te din toa­tă ța­ra, lu­cru ca­re ne ara­tă că sun­tem pe dru­mul cel bun și tre­bu­ie să su­sți­nem și pe mai de­par­te co­pi­ii ca­re își do­resc o ca­ri­e­ră în teh­no­lo­gie. În Bu­cu­rești, am or­ga­ni­zat Re­gi­o­nal Pit­chul cu ze­ce echipe ale că­ror proi­ec­te ne-au im­pre­si­o­nat. Sun­tem bu­cu­roși că UPC es­te ală­turi de noi și, in­di­fe­rent de re­zul­ta­tul in­ter­nați­o­nal al ro­mânce­lor, o echi­pă va ajun­ge în Si­li­con Val­ley să trăias­că ex­pe­ri­e­nța Technovation”. Cris­ti­na Pi­e­le, pro­ject ma­na­ger Adfa­ber și coor­do­na­to­rul prin­ci­pal al Technovation Chal­len­ge Ro­mânia by UPC a spus: „A fost foar­te greu să ale­gem echi­pa ca­re me­ri­tă cel mai mult să ajun­gă în SUA. Toa­te fe­te­le ca­re au par­ti­ci­pat au venit cu idei ex­traor­di­na­re de apli­cații. Lup­ta împo­tri­va afe­cți­u­ni­lor psi­hi­ce, edu­cația, să­nă­ta­tea și re­ci­cla­rea sunt doar câte­va din­tre te­me­le abor­da­te. Es­te ex­traor­di­nar că aces­te fe­te, atât de ti­ne­re, se gândesc la pro­ble­me­le so­ci­e­tății noas­tre și înce­ar­că să le re­zol­ve. Mi-a plă­cut foar­te mult și proi­ec­tul echi­pei Elec­tric 5, ca­re a pri­mit pre­mi­ul spe­cial Ban­ca Tran­sil­va­nia, pen­tru ide­ea lor de a di­mi­nua ri­si­pa de mânca­re”. Technovation Chal­len­ge es­te cea mai ma­re com­pe­tiție de teh­no­lo­gie in­ter­nați­o­na­lă de­di­ca­tă fe­te­lor. Din 2010, au par­ti­ci­pat pes­te 10 000 de fe­te din pes­te 78 de ţări. Adfa­ber es­te ONG-UL ca­re fa­ce cu­noști­nță co­pi­i­lor și ti­ne­ri­lor cu teh­no­lo­gia. Alte proi­ec­te de­ru­la­te de ei sunt Kids in Te­ch, pro­gra­mul ca­re adu­ce cur­suri gra­tu­i­te de pro­gra­ma­re în tot mai mul­te șco­li ge­ne­ra­le și li­cee din Ro­mânia, dar și Ho­ur of Co­de, eveni­men­tul in­ter­nați­o­nal ca­re își pro­pu­ne să de­mon­stre­ze că ori­ci­ne poa­te înțe­le­ge prin­ci­pii de ba­ză din pro­gra­ma­re și Com­pu­ter Sci­en­ce într-o sin­gu­ră oră. În au­gust, va avea loc ul­ti­ma eta­pă a con­cur­su­lui Technovation Chal­len­ge, un­de vor fi pre­mia­te ce­le mai bu­ne proi­ec­te din toa­tă lu­mea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.