Fil­me­le bu­ne se sa­vu­re­a­ză cu o ca­fea de ex­ce­pție

Du­pă ce ai fost o da­tă la Cluj, la TIFF, vrei să mer­gi din nou și din nou. Așa am si­mțit și eu și, re­cu­nosc, abia aștep­tam să vi­nă sfârși­tul lui mai, să-mi fac ba­ga­je­le și să plec spre fes­ti­val

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

De da­ta asta, ală­turi de Ma­rie Clai­re (unul din­tre par­te­ne­rii me­dia ai fes­ti­va­lu­lui), dar și de Nes­pres­so – ca­re a fost, pen­tru a treia oa­ră con­se­cu­tiv, „Ca­fe­aua Ofi­cia­lă” la Fes­ti­va­lul In­ter­nați­o­nal de Film Tran­sil­va­nia, cel mai pres­ti­gi­os eveni­ment ci­ne­ma­to­gra­fic din ța­ră. Și cel mai plin de ener­gie po­zi­ti­vă, tre­bu­ie să adaug. Asta pen­tru că, pe toa­tă du­ra­ta fes­ti­va­lu­lui, în Cluj se adu­nă cei mai ta­len­tați ac­tori și re­gi­zori, se proi­ec­te­a­ză fil­me în mai mul­te lo­curi în ace­lași timp, sunt con­cer­te și eveni­men­te în fi­e­ca­re zi. Am avut sen­zația că toți cu­nos­cuții mei din Bu­cu­rești erau în Cluj: ne întâlneam la tot pa­sul, fă­ră să pla­ni­fi­căm asta. Și, mai mult, fă­ră să fim gră­biți și fă­ră gri­ji. Toți veni­se­răm pen­tru fes­ti­val, deci mer­ge­am aproa­pe în ace­le­ași lo­curi. Pe de altă par­te, nici unul din­tre noi nu veni­se la TIFF ca să stea în ca­me­ra de ho­tel și să se odih­neas­că. Toți ave­am agen­de­le încăr­ca­te: lis­ta de fil­me, in­ter­vi­uri, con­fe­ri­nțe de pre­să, întâlniri și pe­tre­ce­ri­le din fi­e­ca­re se­a­ră. Așa că, in­va­ria­bil, mă întâlneam cu ci­ne­va cu­nos­cut în Piața Uni­rii, lo­cul în ca­re veneam zil­nic spe­cial ca să be­au ca­fea. Nes­pres­so. Par­te­ne­ria­tul Nes­pres­so cu TIFF a de­bu­tat acum trei ani și es­te o con­ti­nua­re fi­re­as­că a stra­te­gi­ei in­ter­nați­o­na­le a bran­du­lui, ca­re su­sți­ne ci­ne­ma­to­gra­fia în mai mul­te țări din lu­me. Prin­tre ce­le mai cu­nos­cu­te eveni­men­te din in­dus­tria fil­mu­lui la ca­re Nes­pres­so a fost pre­zent se nu­mă­ră Fes­ti­va­lul de Film de la Can­nes, BAFTA, Fes­ti­va­lul de Film de la Ber­lin și Fes­ti­va­lul de Film Kar­lo­vy Va­ry. La Cluj, în ca­drul TIFF, Nes­pres­so a fost pre­zent la toa­te eveni­men­te­le im­por­tan­te. Am me­nți­o­nat de­ja cor­ne­rul din Piața Uni­rii pen­tru că, in­di­fe­rent un­de mer­ge­am, toa­te dru­mu­ri­le noas­tre tre­ce­au pe aco­lo și ne bu- cu­ram că avem par­te de cea mai bună ca­fea ca­re să ne dea ener­gie pen­tru res­tul zi­lei. Însă bran­dul a fost pre­zent și la ce­le mai spec­ta­cu­loa­se pe­tre­ceri, cu su­te de oa­meni, și la eveni­men­te ex­clu­si­vis­te, res­trânse, și la pe­tre­ce­rea de închi­de­re a fes­ti­va­lu­lui. Pe lângă ca­fea, Amba­sa­do­rul Nes­pres­so, Alin Do­ro­ba­nțu, a pre­gă­tit niște coc­ktai­luri spe­cia­le cu gin, apă to­ni­că, si­rop de grep­frut și, bi­neînțe­les, ca­fea – sor­ti­men­tul fo­lo­sit pen­tru acest coc­ktail se nu­mește Ro­sa­baya de Co­lom­bia. Știu toa­te in­gre­di­en­te­le pen­tru că mi-a plă­cut com­bi­nația ine­di­tă (cel puțin pen­tru mi­ne) și am vrut să aflu ce co­nți­ne. Știam de­ja că fil­me­le bu­ne se po­tri­vesc de mi­nu­ne cu o ca­fea de ex­ce­pție. Iar ex­pe­ri­e­nța de la TIFF, ală­turi de Nes­pres­so, ne-a con­fir­mat asta încă o da­tă. Și, din fe­ri­ci­re, ne pu­tem bu­cu­ra de ace­as­tă com­bi­nație – ca­fea bună, fil­me bu­ne – chiar și la noi aca­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.