Cher­ry LA­DY

Cro­ma­ti­ca ac­tua­lă în ma­te­rie de RUJURI și GLOS­SURI scoa­te la ive­a­lă pof­ta pen­tru FRUC­TE­LE DE SE­ZON, pre­fe­ra­te­le ma­ke-up ar­tiști­lor fi­ind DECLINĂRILE de ROȘU- CIREAȘĂ

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

In­di­fe­rent da­că op­te­zi pen­tru o va­rian­tă efer­ves­cen­tă sau pen­tru una cla­si­că, re­gu­la de aur în ma­chia­jul mo­men­tu­lui es­te să păs­tre­zi te­nul lu­mi­nos, tran­spa­rent și proas­păt, cu po­meți ușor su­bli­niați și ochi far­dați în con­tu­ruri de­li­ca­te. Sin­gu­rul nea­juns al ru­ju­ri­lor aprin­se, ori­ca­re ar fi tex­tu­ra ale­a­să (ma­tă, lu­ci­oa­să sau me­ta­li­za­tă), es­te că, atunci când mi­gre­a­ză, chiar și câți­va mi­li­me­tri, ara­tă ines­te­tic. Deci, ide­al ar fi să tra­se­zi un con­tur ex­te­ri­or înain­te, de pre­fe­rat într-un ton nu­de sau in­co­lor, ast­fel încât pig­me­nții co­lo­rați să nu tre­a­că gra­nița spre ri­di­col. Încă un truc: pen­tru un fi­nish vi­brant ex­ce­pți­o­nal, acor­dă o ate­nție spe­cia­lă îngri­ji­rii bu­ze­lor, prin TLC ( Ten­der, Lo­ve, Ca­re), cum spun ame­ri­ca­nii, adi­că ex­fo­lia­ză-le săp­tă­mânal, hi­dra­te­a­ză-le zil­nic și nu ui­ta să le învă­lui și în pro­te­cție so­la­ră!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.