Va­ca­nță

Marie Claire (Romania) - - Style -

Că­lă­to­ri­i­le noas­tre es­ti­va­le nu ar fi la fel fă­ră câte­va pro­du­se cos­me­ti­ce must-ha­ve în ba­gaj: for­mu­le ca­re să ne pro­te­je­ze, ca­re să ne re­vi­ta­li­ze­ze și ca­re să ne aju­te să in­ten­si­fi­căm stră­lu­ci­rea so­la­ră a pi­e­lii

1. CRE­MĂ DE PRO­TE­CȚIE SO­LA­RĂ EVERYDAY SUNSCREEN, SUPERGOOP! PLAY, PREȚ LA CE­RE­RE (SEPHORA) 2. CRE­MĂ NUANȚATOARE LES BEIGES SHEER HEALTHY GLOW, CHA­NEL, PREȚ LA CE­RE­RE 3. PA­LE­TĂ DE FAR­DURI NAKED PETITE HEAT PALETTE, URBAN DECAY, 129 LEI (SEPHORA) 4. MAS­CĂ FACIALĂ UFO SMART MASK, FOREO, 1 299 LEI (FOREO.COM, EMAG.RO, DO­U­GLAS) 5. BAL­SAM DE BU­ZE BAUME DE RO­SE, BY TER­RY, 215 LEI (DO­U­GLAS) 6. FOND DE TEN FA­CE FABRIC, GIORGIO ARMANI BE­AU­TY, 217 LEI (DO­U­GLAS) 7. ILUMINATOR LI­CHID CUSTOM STROBING DROP BRON­ZE GLOW, LANCÔME, 154 LEI 8. SPRAY DE PĂR EAU DE VAGUES, KÉRASTASE AURA BOTANICA, 141 LEI 9. GE­AN­TĂ TUSCANY SHOPPER BASKET, MR. POSTMAN, 179 LEI (MRPOSTMAN.RO)

Nu­me­le lui Clare Waight Keller a de­venit ex­trem de po­pu­lar în is­to­ria re­cen­tă, grație nu­nții re­ga­le a Pri­nțu­lui Har­ry cu Me­ghan Mar­kle. Din spi­ri­tul eclec­tic al ce­lui mai ne­con­venți­o­nal eveni­ment de acest fel nu pu­tea lip­si ci­re­așa de pe tort – ro­chia de mi­re­a­să cu eti­che­ta uneia din­tre ce­le mai pres­ti­gi­oa­se ca­se de modă fra­nțu­zești, sub sem­nă­tu­ra unui de­sig­ner bri­ta­nic. Des­pre Clare Waight Keller se poa­te spu­ne că es­te un fe­no­men. Du­pă ce a ab­sol­vit Royal Col­le­ge of Art, a fost an­ga­ja­tă de Cal­vin Klein pen­tru a se ocu­pa de li­nia CK Cal­vin Klein, apoi de Ral­ph Lau­ren și Prin­gle of Sco­tland. Dar ce­le mai mul­te apre­ci­eri au venit în cei șa­se ani în ca­re Waight Keller a fost di­rec­to­rul de cre­ație Chloé. În mar­tie 2017 a fost anu­nțat ofi­cial că ea va fi suc­ce­soa­rea lui Ric­car­do Tisci la Givenchy – pri­ma fe­meie afla­tă în ace­as­tă po­ziție la ce­le­bra ca­să de modă. Pen­tru pri­ma co­le­cție, de­sig­ne­rul a con­sul­tat ar­hi­ve­le și a avut o întâlni­re cu însuși Hu­bert de Givenchy pen­tru a-și da bi­ne­cu­vânta­rea. Pri­vi­tă inițial cu scep­ti­cism, Clare Waight Keller nu nu­mai că a de­mon­strat că es­te po­tri­vi­tă pen­tru ca­sa de modă, ci a ară­tat lu­mii că es­te o ade­vă­ra­tă fo­rță în uni­ver­sul cre­ați­ei ves­ti­men­ta­re.

FASHION HOUSE GIVENCHY SUB CLARE WAIGHT KELLER

CO­LE­CȚIE Waight Keller a fost inițial pri­vi­tă cu scep­ti­cism, dar a de­mon­strat des­tul de re­pe­de că sti­lul ei es­te po­tri­vit cu tra­diția ca­sei fra­nțu­zești. Ro­chie de pe farfetch.com, 8 660 lei; ge­an­tă de pe mytheresa. com, 7 878 lei O ENGLEZOAICĂ LA PA­RIS Clare Waight Keller s-a năs­cut la Bir­min­gham, a stu­diat la Royal Col­le­ge of Art, dar la Pa­ris a stră­lu­cit întâi la Chloé, iar acum la Givenchy.

HU­BERT DE GIVENCHY Actua­lul di­rec­tor de cre­ație nu a schițat ni­mic până când nu l-a con­sul­tat pe Hu­bert de Givenchy, dar și ar­hi­ve­le ca­sei. Blu­ză de pe matchesfashion.com, 4 638 lei; inel, 1 889 lei, și pan­to­fi, 3 631 lei, am­be­le de pe farfetch.com PREDECESORI Ric­car­do Tisci a fost unul din­tre di­rec­to­rii de cre­ație pre­fe­rați de la Givenchy, iar Clare Waight Keller i-a ur­mat din mar­tie 2017. Cer­cei, 1 889 lei, și pan­ta­loni, 3 823 lei, am­be­le de pe farfetch.com; pan­to­fi sport de pe mytheresa.com, 2 564 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.