Incre­di­bi­lii 2

Marie Claire (Romania) - - Film -

Când Incre­di­bi­lii au apă­rut pri­ma oa­ră, su­per­pu­te­ri­le lui Mr. Incre­di­ble și fle­xi­bi­li­ta­tea pe ca­re o avea Elas­ti­girl au cu­ce­rit oa­me­nii din toa­tă lu­mea. Fil­mul a avut înca­sări de pes­te 633 de mi­li­oa­ne de do­lari și a câști­gat un Oscar la ca­te­go­ria Cel mai bun film de ani­mație de lun­gme­traj. Cu toa­te aces­tea, Brad Bird, re­gi­zo­rul fil­mu­lui, spu­ne că nu per­so­na­je­le - ca­re au su­per­pu­teri - fac de­li­ci­ul aces­tui film: „Mi-am dat se­a­ma că po­ves­tea, lup­ta împo­tri­va cri­mi­na­li­tății, nu m-a in­te­re­sat în ace­e­ași mă­su­ră ca între­a­ga di­na­mi­că a fa­mi­li­ei. Cred că oa­me­nii se re­gă­sesc în aces­te per­so­na­je și din acest mo­tiv po­ves­tea a cu­ce­rit pe toa­tă lu­mea.” Spre de­o­se­bi­re de Incre­di­bi­lii, Incre­di­bi­lii 2 es­te o po­ves­te des­pre fa­mi­lie. De da­ta ace­as­ta, He­len (vo­cea lui Hol­ly Hun­ter) e în cen­trul acți­u­nii, lă­sându-l aca­să pe Bob (vo­cea lui Craig T. Nel­son) pen­tru a încer­ca să se des­cur­ce împreu­nă cu Vi­o­let (vo­cea lui Sa­rah Vo­well) și Dash (vo­cea lui Huck Mil­ner) cu ac­te­le de eroism ale vi­eții nor­ma­le, de zi cu zi. Adap­ta­rea e grea pen­tru toți și de­vi­ne cu atât mai grea cu cât ni­meni din fa­mi­lie nu știe ca­re sunt su­per­pu­te­ri­le be­be­lușu­lui Jack-jack, ca­re apar spon­tan și im­pre­vi­zi­bil. Dar atunci când un nou ti­că­los ur­zește un com­plot ge­nial de pe­ri­cu­los, fa­mi­lia de Incre­di­bi­li și Fro­zo­ne (vo­cea lui Sa­muel L. Jac­kson) tre­bu­ie să gă­se­as­că o ca­le de a lu­cra din nou împreu­nă, ce­ea ce e mult mai ușor de spus de­cât de fă­cut, chiar da­că sunt, cu toții, incre­di­bi­li. Re­gi­zo­rul Brad Bird spu­ne că a încer­cat să obți­nă un echi­li­bru între o po­ves­te pli­nă de aven­turi și as­pec­te­le zil­ni­ce ca­re al­că­tu­i­esc ru­ti­na unei fa­mi­lii: „E un dans între lu­mea pă­mânte­as­că și cea fan­tas­ti­că.” Fil­mul poa­te fi vă­zut în va­rian­te­le 3D sub­ti­trat și du­blat și IMAX 3D sub­ti­trat. Incre­di­bi­lii 2 es­te dis­tri­bu­it în Ro­mânia de Fo­rum Film și are pre­mi­e­ra la ci­ne­ma pe 27 iu­lie 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.