Ecuația pă­ru­lui lung și pu­ter­nic

Kérastase lan­se­a­ză ga­ma Résis­tan­ce Exten­ti­o­nis­te, ală­turi de un mot­to su­ges­tiv pen­tru păr lung, „Extin­de-ți li­mi­te­le!”

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

Așa cum știm, pă­rul lung are ne­voie de o îngri­ji­re per­so­na­li­za­tă pen­tru a fi re­zis­tent pe o pe­ri­oa­dă înde­lun­ga­tă. Însă atunci când aces­ta înce­pe să dea sem­ne de fra­gi­li­ta­te, cum ar fi de­te­ri­o­ra­rea vârfu­ri­lor sau lip­sa vi­ta­li­tății, apa­re acel gând apă­să­tor: „Să mă tund sau să nu mă tund?” Ei bine, pen­tru a sa­tis­fa­ce toa­te ne­voi­le pă­ru­lui lung, Kérastase lan­se­a­ză ga­ma de îngri­ji­re Résis­tan­ce Exten­ti­o­nis­te, ca­re întă­rește vi­zi­bil pă­rul pe toa­tă lun­gi­mea sa, por­nind de la pre­mi­sa că aces­ta ră­mâne în con­diție ma­xi­mă și crește să­nă­tos în con­ti­nua­re da­că are par­te, în pri­mul rând, de o re­pa­ra­re pro­fun­dă a vârfu­ri­lor des­pi­ca­te. Pro­du­se­le ga­mei com­bi­nă, de ase­me­nea, ac­ti­va­rea scal­pu­lui cu întă­ri­rea struc­tu­rii și a su­pra­feței fi­brei ca­pi­la­re, ast­fel încât pă­rul tău să-și me­nți­nă elas­ti­ci­ta­tea, stră­lu­ci­rea și re­zis­te­nța pe toa­tă lun­gi­mea sa.

Lun­gi­me fă­ră li­mi­te

Ga­ma Résis­tan­ce Exten­ti­o­nis­te „an­tre­nea­ză” op­tim pă­rul, ast­fel încât să re­zol­ve punc­te­le sla­be ale fi­brei ca­pi­la­re. Cu un adaos ese­nțial de Cre­a­ti­na R™, dez­vol­ta­tă ex­clu­siv pen­tru ace­as­tă ga­mă, lun­gi­mea pă­ru­lui es­te sti­mu­la­tă, să­nă­ta­tea fi­bre­lor es­te ex­tin­să, iar po­te­nția­lul ma­xim al fi­e­că­rei se­si­uni de îngri­ji­re es­te atins de la in­te­ri­or și până la ex­te­ri­or. Cre­a­ti­na es­te un ami­noa­cid ca­re acți­o­nea­ză în pro­fun­zi­me pen­tru a întări struc­tu­ra in­ter­nă a fi­brei ca­pi­la­re, în timp ce li­pi­de­le (ce­ra­mi­de) și aci­dul ma­leic, ca­re sunt adău­ga­te în com­po­ziție, con­tri­bu­ie la re­cu­pe­ra­rea su­pra­feței și asi­gu­ră o fi­bră ca­pi­la­ră fru­moa­să, ne­te­dă și mă­tă­soa­să.

Mai mult de­cât un tra­ta­ment

Ga­ma es­te al­că­tu­i­tă din pa­tru pro­du­se ca­re, com­bi­na­te in­te­li­gent, dau naște­re unei noi lun­gi­mi pă­ru­lui să­nă­tos. Bain Exten­ti­o­nis­te es­te șam­po­nul de­di­cat for­ti­fi­că­rii fi­re­lor de păr, având un efect de pro­te­cție asu­pra fi­brei ca­pi­la­re, grație in­fu­zi­ei de tau­ri­nă. Fon­dant Exten­ti­o­nis­te, bal­sa­mul pen­tru des­cur­ca­re efi­ci­en­tă și întă­ri­re a vârfu­ri­lor, for­me­a­ză par­ti­cu­le foar­te mici ca­re pe­ne­tre­a­ză fi­bra ca­pi­la­ră, pen­tru o acți­u­ne be­ne­fi­că de întă­ri­re, și si­gi­le­a­ză cu­ti­cu­le­le cu un strat uni­form, de la ră­dă­ci­nă până la vârfuri. Aces­to­ra li se adau­gă Mas­que Exten­ti­o­nis­te, mas­ca ce con­fe­ră o omo­ge­ni­ta­te in­cre­di­bi­lă chiar și pe vârfu­ri­le su­bțiri, du­pă nu­mai cinci mi­nu­te de acți­u­ne. În ce­le din ur­mă, Sérum Exten­ti­o­nis­te es­te alia­tul im­ba­ta­bil ca­re acți­o­nea­ză asu­pra scal­pu­lui și fi­brei ca­pi­la­re, con­fe­rind fo­rțe fă­ră mar­gini fi­ru­lui de păr.

Un pro­gram per­so­na­li­zat

Cum se întâmplă în ca­zul fi­e­că­rei ga­me, Kérastase pro­pu­ne un ri­tual efi­ci­ent și per­so­na­li­zat de an­tre­na­ment, ca­re se extin­de pe par­cur­sul a 90 de zi­le. Pen­tru înce­put, ru­ti­na de­bu­te­a­ză în sa­lon: împreu­nă cu hair­sti­lis­tul tău, sta­bi­lești ca­re es­te obi­ec­ti­vul su­prem, ur­mând să pri­mești apoi un pro­to­col de re­se­ta­re a fi­bre­lor de 15 mi­nu­te, ală­turi de un ma­saj de ac­ti­va­re a scal­pu­lui pe ba­za se­ru­mu­lui Exten­sti­o­nis­te. Aca­să, timp de 12 săp­tă­mâni, ur­me­zi pașii re­co­man­dați de ex­per­tul Kérastase pen­tru a întări, re­pa­ra și adu­ce pă­rul la lun­gi­mea do­ri­tă. Bi­neînțe­les, în fun­cție de ne­voi­le pă­ru­lui tău, hair­sti­lis­tul îți poa­te re­co­man­da efec­tua­rea unui pro­to­col la sa­lon o da­tă pe lu­nă. În zi­ua 90, pri­mești o eva­lua­re pro­fe­si­o­nis­tă; alt­fel spus, îți ve­ri­fici pro­gre­sul po­doa­bei ca­pi­la­re. Sta­tis­ti­ci­le ara­tă că, în nu­mai trei luni de îngri­ji­re re­gu­la­tă, ga­ma asi­gu­ră până la 99% mai puți­ne fi­re rup­te, până la 78% mai puți­ne vârfuri des­pi­ca­te și un păr mai lung cu până la pa­tru cen­ti­me­tri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.