HO­ROS­COP

Află ce spun ZODI ILE des­pre dra­gos­te și des­pre cei apro­piați în iu­lie-au­gust. Ci­tește HOROSCOPUL și pe www.ma­ri­e­clai­re.ro

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

RAC

22 iu­nie-22 iu­lie SEN­TI­MEN­TE: Ur­mă­toa­re­le do­uă luni sunt pli­ne de pro­vo­cări. Chiar da­că apar si­tuații ca­re nu-ți plac, cel mai bine e să le înfru­nți, nu să fu­gi. Învață chiar și din ce nu-ți pla­ce și mer­gi mai de­par­te mai înțe­le­ap­tă. Doar așa vei pu­tea să nu re­peți greșe­li­le pe vi­i­tor. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Chiar da­că afa­ră e soa­re, tu nu ești prea so­cia­bi­lă. E ade­vă­rat că îți pla­ce mai mult noap­tea, din­tot­de­au­na. Pe de altă par­te, ne­voia ta de izo­la­re poa­te as­cun­de o tris­tețe pe ca­re vrei s- o mas­che­zi cu di­fe­ri­te scu­ze. Fii sin­ce­ră cu ti­ne, da­că vrei să nu ca­zi într- o de­pre­sie.

LEU

23 iu­lie-23 au­gust SEN­TI­MEN­TE: Ener­gia ta e mo­lip­si­toa­re. Reușești să-l faci pe iu­bi­tul tău să râdă, și asta e o ca­li­ta­te pe ca­re n- o au foar­te mul­te femei. Chiar da­că nu ești per­fec­tă, sau faci mul­te ga­fe, ești ier­ta­tă ușor – com­pen­se­zi cu mul­te lu­cruri bu­ne. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Adu­nă-ți toți pri­e­te­nii și or­ga­ni­ze­a­ză o pe­tre­ce­re ma­re, așa cum îți pla­ce ție. Sau ple­a­că într-o va­ca­nță gran­di­oa­să. Cum­pă­ră-ți ce­va la ca­re râvnești de mult timp. Me­riți o re­com­pen­să du­pă câte­va luni în ca­re ai mun­cit din greu.

FECIOARĂ

23 au­gust-21 sep­tem­brie SEN­TI­MEN­TE: Foar­te mul­te opor­tu­ni­tăți la ori­zont. Te fla­te­a­ză nu­mă­rul ma­re de ad­mi­ra­tori, mai ales că si­mți că nu faci efor­turi să arăți bine sau să fii dră­guță. Îți plac flir­tu­ri­le, așa că pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re va fi una pro­vo­ca­toa­re pen­tru ti­ne. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Faci mai mult sport ca de obi­cei, mer­gi la cla­se de yo­ga sau la plim­bări lun­gi în parc. Asta te aju­tă să ai o stare de spi­rit bună și să atra­gi tot fe­lul de oa­meni dră­guți în ju­rul tău. Vei le­ga pri­e­te­nii noi, foar­te ușor.

BALANȚĂ

22 sep­tem­brie-22 oc­tom­brie SEN­TI­MEN­TE: Preferi să ră­mâi în zo­na flir­tu­ri­lor mai mult sau mai puțin ino­cen­te. Nu-ți do­rești încă o re­lație, cel puțin nu în acest mo­ment. De­za­mă­gi­ri­le din ul­ti­ma pe­ri­oa­dă te-au tran­sfor­mat într-o per­soa­nă des­tul de scep­ti­că. Ți-ai pro­pus să nu mai stai așa de mult cu ca­pul în nori. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Îți faci timp să ci­tești car­tea pe ca­re ai tot amânat-o. Sau să-ți suni bu­ni­cul des­pre ca­re spui me­reu că-i te­le­fo­ne­zi mâi­ne. Ori să mer­gi la ma­re. Ac­ti­vi­tăți­le de re­la­xa­re gu­ver­nea­ză ur­mă­toa­rea pe­ri­oa­dă.

SCORPION

23 oc­tom­brie-21 noi­em­brie SEN­TI­MEN­TE: Ur­mă­toa­re­le luni vă pot aju­ta pe ti­ne și pe iu­bi­tul tău să vă con­so­li­dați re­lația. Veți pe­tre­ce mult timp de ca­li­ta­te împreu­nă și veți gă­si mo­da­li­tăți de a spu­ne ce vă de­ran­je­a­ză unul la ce­lă­lalt, fă­ră să vă jig­niți, lu­cru ca­re vă va apro­pia. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Ești echi­li­bra­tă, iar asta te aju­tă să fii efi­ci­en­tă și să le re­zol­vi pe toa­te, în or­di­nea pri­o­ri­tăți­lor. Nu-ți stă ca­pul să pleci în va­ca­nță, pen­tru că preferi să mun­cești când toa­tă lu­mea e ple­ca­tă și să-ți iei con­ce­diu în ex­tra­se­zon.

SĂGETĂTOR

22 noi­em­brie-20 de­cem­brie SEN­TI­MEN­TE: Te îndră­gos­tești ne­bu­nește, dar, din­tr-un mo­tiv sau altul, pa­re o iu­bi­re im­po­si­bi­lă. Chiar și așa, e plă­cut să te si­mți ca o ado­les­cen­tă că­reia-i tre­mu­ră vo­cea sau se înroșește in­stant atunci când i se fa­ce un com­pli­ment. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Si­tuația ta fi­nan­cia­ră se îmbu­nă­tățește și asta îți con­fe­ră re­la­xa­rea de ca­re ai ne­voie. Nu-ți stă min­tea la va­ca­nțe exo­ti­ce, te gândești mai cu­rând cum să faci bu­cu­rii ce­lor pe ca­re-i cunoști și să le cum­peri lor bi­le­te la fes­ti­va­luri.

CAPRICORN

21 de­cem­brie-19 ia­nua­rie SEN­TI­MEN­TE: Roi­esc tot fe­lul de ad­mi­ra­tori în ju­rul tău, dar tu nu si­mți ne­voia să te im­plici într-o re­lație amo­roa­să. Da­că ești de­ja într-un an­ga­ja­ment de mult timp, ți-ai pu­tea dori să treci la un alt ni­vel, poa­te să vă reînnoiți ju­ră­min­te­le. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Chiar da­că ești des­tul de ca­pri­ci­oa­să și aten­tă la oa­me­nii din ju­rul tău, lu­ni­le ur­mă­toa­re ești chiar mai so­cia­bi­lă și mai bi­ne­voi­toa­re ca de obi­cei. Mer­gi la mai mul­te con­cer­te, la pe­tre­ceri, îți in­viți pri­e­te­nii la ti­ne aca­să.

VĂR­SĂ­TOR

20 ia­nua­rie-18 fe­brua­rie SEN­TI­MEN­TE: Ești to­le­ran­tă, iar asta te va aju­ta să treci mai ușor pes­te neînțe­le­ge­ri­le ca­re pot să apa­ră între ti­ne și par­te­ne­rul tău. E foar­te po­si­bil să iniți­e­zi tu o ce­re­re în că­să­to­rie.

VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Ai un chef ne­bun să mer­gi la toa­te pe­tre­ce­ri­le la ca­re n-ai mers până acum, să ieși la toa­te întâlni­ri­le pe ca­re le-ai amânat, să pleci în toa­te că­lă­to­ri­i­le pe ca­re le-ai ra­tat. Ener­gia asta de­bor­dan­tă are le­gă­tu­ră și cu vre­mea de afa­ră, ca­re te in­flue­nțe­a­ză ușor.

PEȘTI

19 fe­brua­rie-20 mar­tie SEN­TI­MEN­TE: Te si­mți apre­cia­tă în re­lația în ca­re te afli. Spu­ne-i ce si­mți, pen­tru că, de obi­cei, scoți în evi­de­nță pă­rți­le mai puțin bu­ne din re­lație. Re­cu­noști­nța te poa­te fa­ce să si­mți o stare de eu­fo­rie și să du­că re­lația voas­tră la alt ni­vel. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Îți pui toa­tă ener­gia în schim­ba­rea lo­cu­lui de mun­că ac­tual cu unul mai bun. Îți ac­tua­li­ze­zi Cv-ul, te înscrii la cur­suri de spe­cia­li­za­re, înce­pi să so­cia­li­ze­zi mai mult cu oa­me­nii din zo­ne­le de in­te­res pen­tru ti­ne.

BERBEC

21 mar­tie-20 apri­lie SEN­TI­MEN­TE: Va­ra ace­as­ta exis­tă șan­se se­ri­oa­se să te îndră­gos­tești mai ta­re ca ni­ci­o­da­tă. Chiar da­că ești des­tul de rați­o­na­lă și de obi­cei nu te lași du­să de val cu una, cu do­uă, lu­cru­ri­le vor că­pă­ta o altă întor­să­tu­ră acum. Flu­tu­rii în sto­mac sunt bine-veniți. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Ești la ca­pi­to­lul or­ga­ni­za­re, la bi­rou, și nu pen­tru că ești mai con­cen­tra­tă de­cât de obi­cei, ci pen­tru că îți do­rești să lași lu­cru­ri­le în re­gu­lă, ca să poți ple­ca li­niști­tă în con­ce­diu, fă­ră să-ți iei lap­to­pul cu ti­ne. Iar asta te-a res­pon­sa­bi­li­zat foar­te ta­re.

TAUR

21 apri­lie-21 mai SEN­TI­MEN­TE: Ești îndră­gos­ti­tă lu­lea, iar va­ra sen­ti­men­tul aces­ta are și mai mul­te șan­se să înflo­re­as­că. Tu și iu­bi­tul tău pa­re că vă trăiți din nou lu­na de mi­e­re, chiar da­că sun­teți în re­lație de mai mu­lți ani. VIAȚĂ SO­CIA­LĂ: Îți do­rești să in­ves­tești mai mu­lți bani în lu­cru­ri­le ca­re te pa­si­o­nea­ză sau chiar să riști tot ce ai acu­mu­lat până acum. Pur și sim­plu nu te mai mu­lțu­mește si­tuația fi­nan­cia­ră și ești dis­pu­să să pro­voci lu­cru­ri­le, nu să stai să aște­pți o schim­ba­re din cer.

GEMENI

22 mai-21 iu­nie SEN­TI­MEN­TE: Ești într-o pe­ri­oa­dă în ca­re îți dai se­a­ma că ai ne­voie de no­u­ta­te în viața ta. Lu­na ace­as­ta îți adu­ce în ca­le oa­meni ca­re te vor fa­ce să pri­vești lu­cru­ri­le din­tr-o per­spec­ti­vă di­fe­ri­tă. Vei avea mul­te de învățat din re­lați­i­le cu per­soa­ne­le ca­re ți se par in­te­re­san­te. VIA­ŢĂ SO­CIA­LĂ: Fa­mi­lia es­te pe pri­mul plan va­ra ace­as­ta. Ești dis­pu­să să faci sa­cri­fi­cii de dra­gul ce­lor din ju­rul tău și să te pui în ser­vi­ci­ul ce­lor­la­lți. Ac­ti­vi­tăți­le cas­ni­ce par să-ți adu­că mai mul­tă bu­cu­rie de­cât ori­când.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.