O SO­CI­E­TA­TE CU GUST RAFINAT

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Ac­trița Olim­pia Me­lin­te es­te no­ul Am­ba­sa­dor Sin­gle Malt So­ci­e­ty. Ei i se ală­tu­ră Ali­na Ceușan, Adrian Des­pot și Pe­tre Fu­mu­ru. Ale­xan­dri­on Gro­up, li­de­rul in­dus­tri­ei de bău­turi spir­toa­se de pe piața lo­ca­lă și un ju­că­tor glo­bal în do­me­niu, a lan­sat ofi­cial, la înce­pu­tul ve­rii, co­mu­ni­ta­tea Sin­gle Malt So­ci­e­ty, plat­for­mă de­di­ca­tă pa­si­o­nați­lor de sin­gle malt din Ro­mânia. „Unul din­tre mo­ti­ve­le pen­tru ca­re m-am ală­tu­rat Sin­gle Malt So­ci­e­ty în ca­li­ta­te de am­ba­sa­dor a fost pen­tru a ară­ta că fe­mi­ni­ta­tea și pu­te­rea se îmbi­nă per­fect într-un pa­har de sin­gle malt și în întreg ritualul de sa­vu­ra­re”, a de­cla­rat Olim­pia Me­lin­te, Am­ba­sa­dor Sin­gle Malt So­ci­e­ty pen­tru Mol­do­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.